velikost textu

Stínové bankovnictví z pohledu právní regulace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stínové bankovnictví z pohledu právní regulace
Název v angličtině:
Shadow banking in the view of legal regulation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Josef Smitka
Vedoucí:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
Id práce:
195624
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Stínové bankovnictví, Sekuritizace, Právní regulace
Klíčová slova v angličtině:
Shadow Banking, Securitization, Legal Regulation
Abstrakt:
Stínové bankovnictví z pohledu právní regulace Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou stínového bankovnictví se zaměřením na území České republiky. Ačkoli sektor stínového bankovnictví dosahuje v EU bezmála stejných rozměrů jako bankovnictví tradiční, jeho právní regulace není v České republice podrobena téměř žádné diskuzi. Úkolem práce je proto mimo jiné tuto debatu podnítit. Stínové bankovnictví přispívá k efektivnější redistribuci finančních prostředků mezi investory a dlužníky. Nicméně kvůli své povaze přináší do bankovnictví významná systémová rizika, která například hrála podstatnou roli při rozšíření hypoteční krize v letech 2007-08. Proto musí být tato finanční oblast regulována. Práce v první části objasňuje pojem stínového bankovnictví včetně subjektů a aktivit, které lze do tohoto sektoru zařadit, a rizika, jež s sebou nese. V části druhé se zabývá současnou právní úpravou této oblasti, přičemž zmiňuje její výhody i nedostatky. A konečně ve třetí části ke zjištěným nedostatkům poskytuje návrhy jejich řešení. Stať vychází zejména ze studia a rešerše dokumentů vydávaných dohledovými orgány pro oblast finanční stability a legislativních předpisů, jejichž ustanovení se na sektor stínového bankovnictví vztahují. V tomto smyslu lze uvést první závěr, a sice že právní úprava stínového bankovnictví je v české literatuře tématem nepolíbeným. Výsledkem práce je několik podstatných zjištění. Zaprvé, jednotná definice stínového bankovnictví neexistuje. Zadruhé, právní úprava této oblasti je velmi „mladá“, neboť je výplodem této dekády navazující na poslední hypoteční krizi. Zatřetí, právní regulace zpravidla vychází z podnětu dohledových orgánů na globální úrovni, jejichž dokumenty mají charakter nezávazných doporučení. Nejdůslednější závaznou legislativou je proto z pohledu České republiky ta unijní. Naproti tomu česká právní úprava je spíše povrchní a jen implementuje nejvýznamnější pravidla přijatá v EU. A začtvrté, stínové bankovnictví sice není na území České republiky zažitým fenoménem, nicméně jeho potenciál je obrovský a vzhledem k růstu objemu prostředků v tomto sektoru je pravděpodobně jen otázka času, kdy dojde k jeho masivnímu rozšíření i u nás. Ovšem některé aktivity stínového bankovnictví už lze v České republice pozorovat. I proto by bylo užitečné podchytit jeho regulaci včas, a to včetně řešení nedostatků, které obsahuje současná právní úprava. Klíčová slova: Stínové bankovnictví, Sekuritizace, Právní regulace
Abstract v angličtině:
Shadow banking in the view of legal regulation Abstract This diploma thesis deals with shadow banking in the view of legal regulation focusing on the Czech territory. Although the shadow banking sector amounts almost to the same extent as the traditional banking, its legal regulation is barely discussed in the Czech Republic. So this work aims at stimulation of that kind of debate. Shadow banking contributes to more effective redistribution of the financial means between investors and debtors. Nevertheless, due to its nature it involves significant systemic risks, which played a crucial role during the spread of the mortgage crisis in 2007-08. Therefore this area has to be regulated. In the first part the thesis explains the term shadow banking including the entities and activities, which are able to be classified within this sector, and the risks, which it carries. In the second part the work deals with the current legal regulation of this area and points to the advantages and the deficiencies. Finally, in the third part it provides with the proposals regarding the deficiencies. Particularly the thesis proceeds from study and research of the documents published by the supervision bodies of the financial stability area and from the applicable provisions relevant to the shadow banking. Concerning this I am able to introduce the first conclusion that the legal regulation in the Czech literature is deeply neglected. The thesis resulted in some fundamental findings. Firstly, there is no unified definition of the shadow banking. Secondly, the legal regulation has been established in the last decade after the mortgage crisis. Thirdly, the regulation comes out of initiative of the global supervision bodies which conclusions are not binding. Therefore the most thoroughgoing legislation from the Czech point of view is the EU legislation. In contrast to this, the Czech legislation is superficial and it implements the most important EU rules. And fourthly, although the shadow banking is not a common phenomenon in the context of the Czech Republic, its potential is immense and given the fact that it still grows, a massive expansion is probably only a matter of time. However, some shadow banking activities have emerged also in the Czech Republic. So it could be useful to encourage the legal regulation in time including the solution of deficiencies of the current legislation. Key words: Shadow banking, Securitization, Legal regulation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Josef Smitka 1.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Josef Smitka 202 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Josef Smitka 197 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 214 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 152 kB