velikost textu

Účtenková loterie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Účtenková loterie
Název v angličtině:
Receipt lottery
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Martin Steffel
Vedoucí:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Kotáb
Id práce:
195621
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Účtenkovka, účtenka, elektronická evidence tržeb
Klíčová slova v angličtině:
Účtenkovka, receipt, electronic records od sales
Abstrakt:
Účtenková loterie Abstrakt Práce se zabývá účtenkovou loterií, kterou Ministerstvo financí zavedlo jako nástroj k tomu, aby zákazníci byli více motivováni k přebírání si účtenek, a tím tak došlo k efektivnějšímu výběru daní. Přestože účtenková loterie ke dni uzavření rukopisu této práce probíhá teprve půl roku, tak práce hodnotí a analyzuje uvedené záměry Ministerstva financí. Diplomová práce zkoumá hypotézu, zda účtenková loterie vede k lepšímu a efektivnějšímu výběru daní. Samotná práce se člení na tři části. První část se zabývá nálezem Ústavního soudu týkajícím se elektronické evidence tržeb. Je zaměřena především na části odůvodnění nálezu, které mají vliv na účtenkovou loterii. Druhá část diplomové práce je nejvíce analytická. Nejprve se zaměřuje na to, zda je účtenková loterie hazardní hrou, a na jakém principu funguje. Následující kapitoly, z nichž se tato část skládá, popisují určitou podmínku pro účast v účtenkové loterii. V této části dochází nejen k porovnání nákladů na účtenkovou loterii a přínosu pro stát, ale i k porovnání samotné účasti zákazníků v účtenkové loterii a výhod pro ně z účasti plynoucích. Ke zjištění oblíbenosti účtenkové loterie je použita anketní forma, jejíž výsledky jsou uvedeny v závěru druhé části. Anketa tvoří přílohu k této práci. Třetí část je specifická komparativní analýzou fungování účtenkové loterie v zahraničí, zejména však na Slovensku. V závěru diplomové práce je zjištěno, že hypotéza není pravdivá. Samotná účtenková loterie nepřispívá k lepšímu výběru daní. Jako opatření proti zamezení krácení daní zavedl zákonodárce zejména elektronickou evidenci tržeb a kontrolní hlášení. Na rozdíl od účtenkové loterie, která nezavádí nové povinnosti, mají výše uvedená opatření pozitivní efekt na lepší výběr daní. Tato práce může být podkladem pro úvahy Ministerstva financí, zda účtenková loterie je dostatečně motivující pro zákazníky nebo zda není na místě účtenkovou loterii zrušit pro malý zájem a nesplnění předpokladu lepšího výběru daní. Klíčová slova: Účtenkovka, účtenka, elektronická evidence tržeb 1
Abstract v angličtině:
Receipt lottery Abstrakt The thesis deals with the receipt lottery, which the Ministry of Finance has introduced as a tool to make customers more motivated to accept receipts, thereby making tax collection more efficient. Even though the receipt lottery has been in place for only half a year to the date of writing this thesis, the thesis analyses and evaluates the above ideas of the Ministry of Finance. The diploma thesis examines the hypothesis whether the receipt lottery leads to better and more efficient tax collection. The thesis is divided into three parts. The first part deals with the Constitutional Court judgment related to the electronic records of sales. It focuses mainly on the reasoning of the judgment in the parts which influence the receipt lottery. The second part of the thesis is the most analytical. First, it examines whether the receipt lottery is a gambling game and on what principle it works. Next chapters in this part of the thesis describe a condition for participation in the receipt lottery. This part does not only compare the cost of the receipt lottery and the state's contribution, but it also compares the customers' participation in the receipt lottery itself and the benefits from participating. In order to determine the popularity of the receipt lottery, a survey is used, the results of which are presented at the end of the second part of the thesis. The survey can be found in the appendix of the thesis. The third part of the thesis is a specific comparative analysis of the functioning of the receipt lottery abroad, especially in Slovakia. The end of the thesis concludes that the hypothesis is not true. It is not true that the receipt lottery itself contributes to better tax collection. The legislator has implemented especially the electronic records of sales and control report as measures against tax cuts. In contrast with the receipt lottery, which does not introduce new obligations, previous measures have positive influence on better tax collection. This thesis may be the basis for the Ministry of Finance's consideration of whether the receipt lottery is sufficiently motivating for the customers or if it would be preferable to cancel the receipt lottery due to the low interest and non-fulfilment of the assumption of the better tax collection. Key words: Účtenkovka, receipt, electronic records of sales 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martin Steffel 982 kB
Stáhnout Příloha k práci Martin Steffel 334 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martin Steffel 131 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martin Steffel 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 497 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Kotáb 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 152 kB