velikost textu

Zdanění příjmů fyzických osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdanění příjmů fyzických osob
Název v angličtině:
Personal income taxation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. David Vašíček
Vedoucí:
JUDr. Pavlína Vondráčková
Oponent:
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Id práce:
195616
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
daňové právo, daň z příjmů fyzických osob, zdanění, superhrubá mzda
Klíčová slova v angličtině:
Tax Law, Personal Income Tax, Taxation, Super-gross Wage
Abstrakt:
Zdanění příjmů fyzických osob Abstrakt Diplomová práce komplexně rozebírá téma zdanění příjmů fyzických osob, a to jak z pohledu obecné daňové teorie, tak konkrétní daně z příjmů fyzických osob. Jedním z cílů práce je také upozornit na některé problematické aspekty tohoto zdanění. Hlavními zdroji pro tuto práci jsou kromě monografií a vybraných internetových zdrojů zejména zákonné předpisy. Tato diplomová práce je členěna, kromě úvodu a závěru, do čtyř hlavních kapitol. První kapitola s názvem Obecná problematika daňového práva se věnuje pojmu daně, uvádí obecné třídění daní se zařazením daně z příjmů fyzických osob, popisuje daňovou soustavu České republiky a také se věnuje samotným základům každé daně, tedy konstrukčním prvkům daně. Druhá kapitola pojmenovaná Právní úprava zdanění příjmů fyzických osob popisuje hlavní prameny této právní úpravy, a to v jejich formálním smyslu. Rozebráno je ústavní zakotvení daní, zákonná úprava a také některé podzákonné normy. Třetí kapitola s názvem Konstrukční prvky daně z příjmů fyzických osob je považována za jádro celé práce. Podrobně jsou zde rozebrány základní i ostatní konstrukční prvky, pomocí kterých je tato daň vymezena a bez kterých by ani nemohla existovat. Pojednáno je mimo jiné o subjektech daně z příjmů fyzických osob, o jejím předmětu, celkovém základu i dílčích základech, sazbě a splatnosti této daně. Poslední, čtvrtá kapitola, se pak již věnuje vybraným problematickým prvkům zdanění příjmů fyzických osob v České republice. Zmíněna je složitost a komplikovanost právní úpravy zdanění, vysoké administrativní nároky na poplatníky a také v porovnání s jinými státy ojedinělý koncept zdanění práce skrze základ daně v podobě superhrubé mzdy. Práce dochází k závěru, že zmíněná složitost a nesrozumitelnost této právní úpravy má své opodstatnění, jelikož většinu prvků zdanění je potřeba exaktně vymezit, aby byly z hlediska zdanění postihnuty veškeré potřebné okolnosti. Také je na příkladu nedávného vývoje zdanění pracujících starobních důchodců poukázáno na velkou míru náchylnosti právní úpravy zdanění na změny motivované momentálními politickými cíli. Navíc jsou zmíněny určité možné změny právní úpravy zdanění, ke kterým se v současné době tato úprava ubírá. Klíčová slova: daňové právo, daň z příjmů fyzických osob, zdanění, superhrubá mzda
Abstract v angličtině:
Personal income taxation Abstract This diploma thesis comprehensively discusses the topic of personal income taxation, both in terms of general tax theory and specific personal income tax. One of the aims of the thesis is to highlight some problematic aspects of this taxation. The main sources for this thesis are, in addition to monographs and selected Internet sources, mainly legal regulations. The thesis is divided, apart from the introduction and conclusion, into four main chapters. The first chapter called General part of tax law deals with the concept of tax, introduces a general classification of taxes with the subsumption of personal income tax, describes the tax system of the Czech Republic and deals with the basics of each tax – construction elements of the tax. The second chapter, with the title Legal regulation of personal income taxation, describes the main sources of this legislation in their formal sense. The constitutional anchoring of taxes, tax laws and some sub-legal norms are discussed. The third chapter, called Construction elements of personal income tax, is considered the core of the whole thesis. The basic and other construction elements, by means of which this tax is defined and without which it could not exist, are analysed in detail. Among others, this chapter deals with subjects of personal income tax, its object, overall tax base and partial tax bases, tax rate and maturity of this tax. The last, fourth chapter explores selected problematic elements of personal income taxation in the Czech Republic. It mentions the complexity and incomprehensibility of tax legislation, high administrative demands on taxpayers and the unique concept of taxation of labour through the tax base in the form of super-gross wage. The thesis concludes that the complexity and incomprehensibility of this legislation has its justification as most elements of taxation need to be precisely defined in order to cover all necessary circumstances. The example of the recent evolution of the taxation of working old- age pensioners also shows high level of susceptibility of taxation legislation to changes motivated by current political objectives. Moreover, there are mentioned some possible changes in the tax legislation, which are currently being discussed. Keywords: Tax Law, Personal Income Tax, Taxation, Super-gross Wage
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Vašíček 747 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Vašíček 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Vašíček 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Pavlína Vondráčková 217 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Novotný, Ph.D. 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 152 kB