velikost textu

Právní regulace činnosti bank

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní regulace činnosti bank
Název v angličtině:
The Legal Regulation of Banking Activities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Katrin Martinů
Vedoucí:
JUDr. Petr Kotáb
Oponent:
JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
Id práce:
195601
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bankovní regulace, AML, zásady a postupy odměňování
Klíčová slova v angličtině:
banking regulation, AML, remuneration policies and practices
Abstrakt:
Právní regulace činnosti bank Abstrakt Předmětem této diplomové práce je právní regulace činnosti bank. Důraz je kladen na oblasti nově regulované a z hlediska legislativních změn aktuální. Primárním cílem práce je zanalyzovat vybrané oblasti týkající se činnosti bank a posoudit vhodnost a dostatečnost či nadbytečnost právní úpravy daných oblastí z hlediska rozsahu a hloubky regulace. V tomto kontextu je práce doplněna předložením návrhů de lege ferenda. První část práce je věnována subjektům bankovní regulace. V rámci této části je vymezen pojem banka včetně posouzení fenoménu online bank. Dále jsou představeny orgány dohledu, tedy Česká národní banka a Evropský orgán pro bankovnictví, společně s nastíněním jejich funkcí. V následující části je dán prostor obecným východiskům regulace činnosti bank. Na tomto místě je popsána systematika zdrojů právní úpravy a jsou uvedeny cíle a důvody, které hovoří pro a proti regulaci. Obecně je také pojednáno o způsobech vstupu do bankovního sektoru a výstupu z odvětví s podrobnější analýzou možností získání bankovní licence. Třetí část obsahuje rozbor vybraných povinností bank plynoucích z právních předpisů upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. První ze zkoumaných oblastí je povinnost identifikace klienta. Po analýze současné právní úpravy je přikročeno ke komparaci právních úprav některých států Evropské unie a její výsledek je porovnán se stavem právní úpravy v České republice. Druhou zkoumanou oblastí jsou povinnosti při detekci podezřelého obchodu. Zvláštní pozornost je věnována institutu odkladu splnění příkazu klienta. Čtvrtá část se zabývá zásadami a postupy odměňování pracovníků bank. Po vymezení právního rámce a důvodů zavedení právní úpravy této relativně nově regulované oblasti je přikročeno k vymezení souhrnu jednotlivých zásad, z nichž větší prostor je věnován zásadě maximálního poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny. Tato část je uzavřena pojednáním o povinnosti zveřejňovat informace ohledně postupů odměňování.
Abstract v angličtině:
The Legal Regulation of Banking Activities Abstract The subject of this diploma thesis is the legal regulation of the activities of banks. Emphasis is placed on newly regulated areas and topical areas in respect to legislative changes. The primary aim of the thesis is to analyse areas related to the activities of banks and to assess the suitability and sufficiency or redundancy of the legal regulation of the selected areas in terms of the scope and depth of regulation. In this context, the work is complemented by proposals de lege ferenda. The first section is devoted to the subjects of banking regulation. Within this part, the term “bank” is defined, including the assessment of online banks. After that, supervisors, namely the Czech National Bank and the European Banking Authority, are presented together with an outline of their functions. The following section covers the general basis of the regulation of bank activities. The sources of regulation are described, and the objectives and reasons for and against regulation are outlined. A description of processes for entering and exiting the banking sector are included, with a more detailed analysis of procedures for obtaining a banking license. The third section contains an analysis of the selected obligations of banks arising from the legislation regulating measures against money laundering. The obligation of customer identification is the first investigated area. Firstly, the current legislation is analysed. A comparative overview of the legal regulation in other states in the European Union is included, specifically focusing on differences and similarities between the regulations in these states and in the Czech Republic. The obligations related to suspicious transactions, especially regarding their suspension, are then covered. The fourth section focuses on the remuneration policies and practices of bank employees. Firstly, the legal framework and the reasons for introduction of this relatively newly regulation are defined. Following on from this, a set of individual principles is described, of which more space is devoted to the principle of the maximum ratio between the variable component and the fixed component of the total remuneration.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Katrin Martinů 2.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Katrin Martinů 343 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Katrin Martinů 274 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Kotáb 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 152 kB