velikost textu

Finanční trh a jeho právní aspekty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Finanční trh a jeho právní aspekty
Název v angličtině:
Financial market and its legal aspects
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tomáš Špaček
Vedoucí:
JUDr. Petr Kotáb
Oponent:
JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
Id práce:
195600
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Finanční trh, kapitálový trh, trhy finančních nástrojů, zneužívání trhu, MiFID, MAR
Klíčová slova v angličtině:
Financial market, capital market, markets in financial instruments, market abuse, MiFID, MAR
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce na téma finanční trh a jeho právní aspekty je analyzovat slabiny právní úpravy trhu s finančními nástroji. Tato diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, úvodu a závěru. Kapitoly se člení do podkapitol. První kapitola definuje finanční trh a zabývá se jeho dělením. Protože jsou právní aspekty finančního trhu tradičním předmětem vědy finančního práva, jsou i základní pojmy z této oblasti notoricky známé. První podkapitola první kapitoly proto popisuje pouze základní dělení, které je na finanční trh aplikováno. Druhá podkapitola první kapitoly pak využívá toho, že je k dispozici šíře odborné literatury z oblasti finančního trhu k tomu, aby srovnala existující definice finančního trhu. Druhá kapitola se zabývá osobami, které působí na trhu finančních nástrojů. Jak může vyplývat z určitého pojetí subjektů finančního trhu, bylo by možné za ně považovat mnoho různých osob. Tato kapitola proto tento rozsah omezuje tím, že se věnuje vybraným osobám, předmětem jejichž činnosti jsou služby poskytované na trhu finančních nástrojů. Nejvíce se tato kapitola soustředí na obchodníka s cennými papíry, protože on je tím, kdo investorům zprostředkovává přístup ke kapitálovému trhu. Třetí kapitola pak rozebírá samotné finanční, respektive investiční nástroje. Čtvrtá kapitola se týká hlavních investičních služeb, které mohou být ve vztahu k investičním nástrojům poskytovány. Pátá kapitola se věnuje vztahu mezi investorem a obchodníkem s cennými papíry, na který nahlíží prizmatem základních právních institutů, které jsou určeny k ochraně investorů na trhu finančních nástrojů. Investorem rozumím osobu, která je příjemcem investičních služeb, a tedy zákazník dle terminologie ZPKT. Konečně šestá kapitola se zaobírá činnostmi, které jsou na trhu finančních nástrojů zakázány, tedy zneužíváním trhu. Tato práce je založena na stavu k 30. listopadu 2018. Pro objasnění právní úpravy českého práva vycházím z právní úpravy Evropské unie, nicméně na několika místech provádím komparaci s ustanoveními právních řádů dalších zemí.
Abstract v angličtině:
The master’s thesis on the topic of financial market and its legal aspects aims to analyse the weaknesses in the legal regulation of markets in financial instruments. The thesis is divided into six chapters, introduction and conclusion. The chapters are divided into subchapters. The first chapter defines the financial market and deals with its divisions. Since the legal aspects of financial market are a traditional subject of the study of financial law, the basic concepts of this field are notoriously well known. The first chapter therefore describes only the basic division that is applied to the financial markets. It then goes on to compare existing definition of the financial markets that can be found in academic literature. The second chapter discusses the capital market participants. As certain concepts of financial market might suggest, many different persons might fall into the category of market participants. This chapter, however, discusses selected persons who provide their services on the market in financial instruments. It focuses mainly on investment firm because it provides investors with access to the capital market. The third chapter discusses financial instruments. The fourth chapter concerns investment services that can be provided in relation to financial instruments. The fifth chapter examines the provisions designed to protect investors on the capital market. Under the term investor I understand client under the MiFID II directive. Finally, the sixth chapter focuses on activities that are prohibited on the market in financial instruments, i.e. market abuse. The thesis is based on the situation as of 30th November 2018. For better understanding of the provisions of Czech law, law of the European Union is taken into consideration. In several places, I compare it with the provisions of laws of other countries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Špaček 923 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Špaček 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Špaček 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Kotáb 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 152 kB