velikost textu

Využití portfolia pro sebehodnocení žáků ve 3. ročníku ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití portfolia pro sebehodnocení žáků ve 3. ročníku ZŠ
Název v angličtině:
Application of a portfolio for the third-year primary pupils self-evaluation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Andrea Veverková
Vedoucí:
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Id práce:
195592
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sebehodnocení, žák, hodnocení, individualizace, kritéria, motivace, portfolio žáka, zpětná vazba, zapojení rodičů
Klíčová slova v angličtině:
self-assessment, student, assessment, individualization, criteria, motivation, portfolio, feedback, parent involvement
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce pojednává o využití portfolia pro sebehodnocení žáků ve třetím ročníku, které by mělo plnohodnotně sloužit k běžné diagnostice ze strany učitele a dále by mělo plnit funkci zpětné vazby pro žáka a rodiče při sledování jeho výsledků a pokroků. Teoretická část práce se zabývá vymezením pojmu sebehodnocení a práce s ním v jeho širším kontextu, zejména ve vazbě na hodnocení žáků a diagnostickou činnost učitele. Cílem diplomové práce je na základě teoretických poznatků a výzkumných dat navrhnout a zavést taková opatření, která by posunula stav již existujícího portfolia a sebehodnocení na kvalitativně vyšší úroveň jak po stránce obsahové, tak i v samotném po stránce obsahové i v samotném způsobu práce s ním. Pro dosažení stanoveného cíle byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu, která je vymezena a interpretována ve výzkumné části práce. Klíčová slova: sebehodnocení, žák, hodnocení, individualizace, kritéria, motivace, portfolio žáka, zpětná vazba, zapojení rodičů Abstract This dissertation work deals with the use of a third-grade self-assessment portfolio for students, which should be used for normal diagnostics by the teacher and should serve as a feedback for students and also for parents in monitoring their results and progress. The theoretical part deals with the definition of the concept of self-evaluation and working with it in its wider context, especially in relation to the evaluation of students and the diagnostic activity of the teacher. The aim of this dissertation work is to propose and implement measures based on theoretical knowledge and research data, which would shift the state of the existing portfolio and the self-evaluation to a qualitatively higher level both in content itself and in the way of working with it. The qualitative research method, which is defined and interpreted in the research part of the thesis, was chosen to achieve the stated goal. Key words: self-assessment, student, assessment, individualization, criteria, motivation, portfolio of the student, feedback, parents involvement
Abstract v angličtině:
Abstrakt Diplomová práce pojednává o využití portfolia pro sebehodnocení žáků ve třetím ročníku, které by mělo plnohodnotně sloužit k běžné diagnostice ze strany učitele a dále by mělo plnit funkci zpětné vazby pro žáka a rodiče při sledování jeho výsledků a pokroků. Teoretická část práce se zabývá vymezením pojmu sebehodnocení a práce s ním v jeho širším kontextu, zejména ve vazbě na hodnocení žáků a diagnostickou činnost učitele. Cílem diplomové práce je na základě teoretických poznatků a výzkumných dat navrhnout a zavést taková opatření, která by posunula stav již existujícího portfolia a sebehodnocení na kvalitativně vyšší úroveň jak po stránce obsahové, tak i v samotném po stránce obsahové i v samotném způsobu práce s ním. Pro dosažení stanoveného cíle byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu, která je vymezena a interpretována ve výzkumné části práce. Klíčová slova: sebehodnocení, žák, hodnocení, individualizace, kritéria, motivace, portfolio žáka, zpětná vazba, zapojení rodičů Abstract This dissertation work deals with the use of a third-grade self-assessment portfolio for students, which should be used for normal diagnostics by the teacher and should serve as a feedback for students and also for parents in monitoring their results and progress. The theoretical part deals with the definition of the concept of self-evaluation and working with it in its wider context, especially in relation to the evaluation of students and the diagnostic activity of the teacher. The aim of this dissertation work is to propose and implement measures based on theoretical knowledge and research data, which would shift the state of the existing portfolio and the self-evaluation to a qualitatively higher level both in content itself and in the way of working with it. The qualitative research method, which is defined and interpreted in the research part of the thesis, was chosen to achieve the stated goal. Key words: self-assessment, student, assessment, individualization, criteria, motivation, portfolio of the student, feedback, parents involvement
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Veverková 1.46 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Andrea Veverková 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Veverková 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Veverková 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Karel Starý, Ph.D. 309 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 492 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Karel Starý, Ph.D. 154 kB