velikost textu

Two-loop chiral corrections to the neutral pion decay to electron-positron pair

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Two-loop chiral corrections to the neutral pion decay to electron-positron pair
Název v češtině:
Dvousmyčkové chirální korekce k rozpadu neutrálního pionu na elektron-pozitronový pár
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristián Farkaš
Vedoucí:
RNDr. Jiří Novotný, CSc.
Oponent:
Mgr. Marián Kolesár, Ph.D.
Id práce:
195571
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Jaderná a subjaderná fyzika (FJF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
vzácny rozpad neutrálneho piónu na elektrón pozitrónový pár, efektívni teórie pola, chirální poruchová teorie, dvousmyčkové korekce, master integrály, přechodový form faktor piónu, moderní metody výpočtu amplitud
Klíčová slova v angličtině:
rare decay of neutral pion to electron-positron pair, effective field theory, chiral perturbation theory, two-loop corrections, master integrals, pion transition form factor, modern methods of amplitude calculation
Abstrakt:
Abstrakt: Tato diplomová práce je věnována vzácnému rozpadu π0 → e+e−. Ne- jprve představíme všechny teoretické znalosti potřebné pro popis vertexů použitých v této práci. Následně představíme tři dvousmyčkové chirální Feynmanovy dia- gramy, které jsou řádově O(α2p4). Tyto diagramy jsou nejprve rozloženy na mas- ter integrály Laportovým algoritmem. Poté vypočítáme každý master integrál individuálně technikou diferenciálních rovnic. Zaměřujeme se také na renormal- izaci procesu. Vzhledem k tomu, že pracujeme s efektivní teorií pole, objevují se taky konečné korekce χ z kontrčlenů. S využitím výpočtů uvedených v této diplo- mové práci by bylo možné dále upřesnit stanovení parametru χR po započtení všech dvousmyčkových korekcí. 1
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis is devoted to the rare decay π0 → e+e−. We firstly introduce all theoretical knowledge necessary for the description of the vertices used in this work. Subsequently, we introduce three two-loop chiral Feynman diagrams, which are of order O(α2p4). These diagrams are firstly decomposed to Master integrals by Laporta algorithm. After that, we calculate each Master integral individually by the differential equation technique. We also focus on the renormalization of the process. Since we are working with the effective field theory, finite corrections χ from counterterm diagrams naturally appear. With use of the calculations listed in this thesis, the determination of the parameter χR could be further improved taking into account the whole two-loop correction. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristián Farkaš 1.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristián Farkaš 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristián Farkaš 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Novotný, CSc. 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marián Kolesár, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. 152 kB