velikost textu

Specializace hráčů amerického fotbalu ve vztahu k jejich somatotypu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specializace hráčů amerického fotbalu ve vztahu k jejich somatotypu
Název v angličtině:
Specialization of American football players in relation to their somatotype
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lukáš Botek
Vedoucí:
PaedDr. Ladislav Pokorný
Oponent:
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Id práce:
195563
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy matematika — tělesná výchova (N M-TV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
americký fotbal, specializace, hráč, somatotyp, měření
Klíčová slova v angličtině:
american football, specialization, player, somatotype, measurement.
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce na téma Specializace hráčů amerického fotbalu ve vztahu k jejich somatotypu se zaobírá odlišnostmi v somatotypech hráčů amerického fotbalu v českém prostředí. Jejím hlavním cílem je zmapovat somatotypy hráčů amerického fotbalu z hlediska jejich herní specializace a zařazení v 1. a v 2. lize amerického fotbalu v ČR. K úspěšnému dosažení hlavního cíle jsou definovány dílčí cíle práce, kterými jsou především zjistit somatotypy hráčů všech herních specializací a následně tyto somatotypy mezi sebou z různých hledisek porovnat. Snahou celého mapování somatotypů je pak zejména určit roli somatotypu při diferenciaci hráčů na jednotlivých herních pozicích. Výběrový soubor této práce činí 70 probandů rozložených napříč všemi herními specializacemi v 1. i v 2. lize amerického fotbalu v ČR. U všech zúčastněných jedinců byla použita somatická měření parametrů nutných ke stanovení jejich somatotypů. Naměřené hodnoty byly zpracovány a statisticky vyhodnoceny pomocí výpočtů a tabulek v programu Microsoft Excel a prostřednictvím somatografů. Z výsledků této diplomové práce jsou známy somatotypy hráčů všech herních specializací, ale také rozdíly v somatotypech mezi jednotlivými herními specializacemi a hráči 1. a 2. ligy. Tato práce tak dává trenérům amerického fotbalu měřítko při zařazování hráčů na jednotlivé herní specializace. Zároveň je tato práce také možným orientačním cílem pro hráčův mimosezónní trénink, pokud aspiruje na nějaký herní post. KLÍČOVÁ SLOVA Americký fotbal, specializace, hráč, somatotyp, měření.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis Specialization of American football players in relation to their somatotype deals with the differences in somatotypes of American football players in the Czech Republic. Its main aim is to describe the somatotypes of American football players from the side of their player specialization and their participation in the 1st and 2nd league of American football in the Czech Republic. For successful achievement of the main aim are defined partial aims of the thesis, which are primarily to find out the somatotypes of players of all specializations and then to compare these somatotypes from different perspectives. The whole purpose of this description of somatotypes is mainly to identify the role of somatotype on differentiation of players in individual game positions. The sample of this work is made up of 70 probands located across all players’ specializations in the 1st and 2nd league of American football in the Czech Republic. Somatic measurements of parameters necessary to determine their somatotypes were used on all subjects. The measured values were processed and statistically analyzed through calculations and spreadsheets in Microsoft Excel and through somatocharts. The results of this thesis show us somatotypes of players of all specializations, but also differences between somatotypes of players’ specializations and players participating in the 1st and 2nd league. This thesis could be used as a scale for coaches of American football when assigning players into individual gaming specializations. This thesis could be also used as an orientational goal for player's off-season training if he aspires to a specific game post. KEYWORDS American football, specialization, player, somatotype, measurement.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lukáš Botek 4.54 MB
Stáhnout Příloha k práci Lukáš Botek 669 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lukáš Botek 267 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lukáš Botek 258 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ladislav Pokorný 238 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 169 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 152 kB