velikost textu

Die Sturm-und-Drang-Bewegung und ihre Spezifika in den Dramen von Jakob Michael Reinhold Lenz und Heinrich Leopold Wagner

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Die Sturm-und-Drang-Bewegung und ihre Spezifika in den Dramen von Jakob Michael Reinhold Lenz und Heinrich Leopold Wagner
Název v češtině:
Hnutí Sturm und Drang a jeho specifika v dramatech Jakoba Michaela Reinholda Lenze a Heinricha Leopolda Wagnera
Název v angličtině:
The Movement Sturm und Drang and its Specific Characteristic in the Dramas by Jakob Michael Reinhold Lenz and Heinrich Leopold Wagner
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Vašíčková
Vedoucí:
prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Oponent:
PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Id práce:
195525
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Sturm und Drang, Drama, Jakob Michael Reinhold Lenz, Heinrich Leopold Wagner
Klíčová slova v angličtině:
Sturm und Drang, drama, Jakob Michael Reinhold Lenz, Heinrich Leopold Wagner
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá německým hnutím Sturm und Drang a jeho významem v literárním, historickém a filosofickém kontextu. Na základě poznatků z primární a sekundární literatury přibližuje hlavní představitele tohoto hnutí, významná díla a myšlenky. Pozornost je věnována zejména dramatu. Vlastní sledování je zaměřeno na dvě konkrétní díla: Der Hofmeister od Jakoba Michaela Reinholda Lenze a Die Kindermörderin od Heinricha Leopolda Wagnera. Práce se snaží zjistit, jak se v těchto dílech projevují specifika hnutí Sturm und Drang. Analýza těchto děl je východiskem pro porovnání obou dramat. Práce může posloužit jako studijní materiál, přibližující významnou kapitolu německé literatury. KLÍČOVÁ SLOVA Sturm und Drang, Drama, Jakob Michael Reinhold Lenz, Heinrich Leopold Wagner
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The purpose of this bachelor´s thesis is to investigate the German movement Sturm und Drang (Storm and Stress) and its significance in the literary, historical and philosophical context. The findings from the primary and secondary literature give us an idea of the main representatives of the movement, significant works and thoughts. The principal focus of research is the drama. The subject of investigation were two particular works: Der Hofmeister by Jakob Michael Reinhold Lenz and Die Kindermörderin by Heinrich Leopold Wagner. The aim of the thesis is the find out how the specific characteristic of the movement Sturm und Drang is manifested in these works. The analysis of these works is the starting point for the comparison of the two dramas. The thesis can be used as study material dealing with an important chapter of the German literature. KEYWORDS Sturm und Drang, drama, Jakob Michael Reinhold Lenz, Heinrich Leopold Wagner
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Vašíčková 760 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Vašíčková 167 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Vašíčková 165 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. 153 kB