velikost textu

Specifika anglosaského a kontinentálního corporate governance

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika anglosaského a kontinentálního corporate governance
Název v angličtině:
Specifics of Anglo-Saxon and continental corporate governance
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Bílek
Vedoucí:
Mgr. Ing. Aleš Borkovec
Oponent:
Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Id práce:
195500
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
corporate governance, odpovědnost, odměna
Klíčová slova v angličtině:
corporate governance, responsibility, remuneration
Abstrakt:
Abstrakt Specifika anglosaského a kontinentálního corporate governance Tato práce se zabývá komparací anglosaských a kontinentálních přístupů ke corpo- rate governance neboli ke správě a řízení obchodních korporací. Ačkoliv by se z názvu práce mohlo zdát, že se jedná o komparaci dvou odlišných modelů správy a řízení obchodních korporací, základní východiska této práce jsou opačná. Autor si klade za cíl pomocí komparace úprav vybraných otázek corporate governance v různých právních systémech jak anglosaského, tak kontinentálního modelu corpo- rate governance zjistit, jak významně se odlišuje anglosaský a kontinentální model corporate governance v současnosti, zdali dochází spíše ke konvergenci či divergenci těchto dvou modelů a zdali má význam rozdělovat přístupy právních systémů ke cor- porate governance na základě těchto dvou modelů či již nikoliv. Práce je rozdělena do pěti (5) kapitol, kdy po první kapitole přinášející stručné zá- kladní uvedení do problematiky správy a řízení obchodních korporací následují kapitoly věnující se vybraným otázkám corporate governance v akciových společ- nostech. Tyto čtyři (4) hlavní otázky, které jsou v práci zkoumány, jsou: vnitřní organizace správních orgánů akciových společností, nezávislost a objektivita správ- ních orgánů akciových společností, odpovědnost členů správních orgánů akciových společností a odměňování členů správních orgánů akciových společností. První kapitola je výhradně analytická, shrnující poznatky odborné literatury věnu- jící se tomuto tématu. Následující kapitoly, věnující se vytyčeným otázkám corporate governance jsou postaveny na analýze vytyčené otázky a následné komparaci úpravy této otázky mezi vybranými anglosaskými a kontinentálními právními systémy. V případě anglosaského modelu se jedná vždy o právní systém Spojených států ame- rických a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, v případě kontinentálního modelu se jedná vždy o právní systém Německa a České republiky, ve vybraných kapitolách doplněný o právní systém Itálie či Francie. Závěr této práce obsahuje shrnutí poznatků, které z analýzy vybraných systémů vzešly, a autorovu odpověď na vytyčené vědecké otázky položené v úvodu práce.
Abstract v angličtině:
Abstract Specifics of Anglo-Saxon and Continental corporate governance This thesis deals with the comparison of Anglo-Saxon and Continental approaches to corporate governance. Although the title of this thesis might evoke that the main theme of this thesis is a comparison of two different models of corporate governance, the basis for this work is the opposite. The author aims to make use of the compari- son of selected corporate governance issues in the various legal systems of both the Anglo-Saxon and Continental models of corporate governance to find out how sig- nificantly the current Anglo-Saxon and Continental model of corporate governance differs, whether there is a convergence or divergence between these two models and whether it makes sense to divide legal systems' approaches to corporate governance on the basis of these two models or not anymore. The thesis is divided into five (5) chapters, where the first chapter is a brief intro- duction to corporate governance issues followed by chapters dedicated to selected issues of corporate governance in joint-stock companies after. These four (4) main issues explored in the thesis are: the internal organization of the administrative bod- ies of joint-stock companies, the independence and objectivity of the corporation's administrative bodies, the liability of members of the administrative bodies of joint- stock companies and the remuneration of members of the administrative bodies of joint-stock companies. The first chapter is purely analytical, summarizing the knowledge of the scientific literature devoted to this topic. The following chapters addressing the issues of cor- porate governance are based on the analysis of the question raised and the subsequent comparison of the main issues in the selected Anglo-Saxon and Continental legal systems. In the case of the Anglo-Saxon model, it is always the legal system of the United States of America and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; in the case of the continental model, it is always the legal system of Germa- ny and the Czech Republic, in selected chapters supplemented by the legal system Italy or France. The summary of the findings of the analysis of selected systems and the author's an- swer to the scientific questions set out in introduction to this work are summarized in the conclusion of this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Bílek 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Bílek 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Bílek 195 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Aleš Borkovec 294 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 154 kB