velikost textu

Nutná obrana - srovnání české právní úpravy s Modelovým trestním zákoníkem USA a common law

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nutná obrana - srovnání české právní úpravy s Modelovým trestním zákoníkem USA a common law
Název v angličtině:
Self-defense - Comparison of Czech Law with the Model Penal Code of the United States and Common Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Štěpánka Hofmanová
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
195448
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 12. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nutná obrana, okolnosti vylučující protiprávnost, common law, Modelový trestní zákoník USA
Klíčová slova v angličtině:
self-defense, justification defenses, common law, Model Penal Code of the US
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce si klade za cíl vymezit rozdíly mezi pojetím institutu nutné obrany podle trestního práva České republiky a Spojených států amerických, zhodnotit jejich praktické dopady a navrhnout možná doporučení de lege ferenda pro českou právní úpravu. V rámci Spojených států amerických pak práce dále rozlišuje mezi pojetím nutné obrany podle common law a Modelového trestního zákoníku, který společně s common law představuje jeden nejvýznamnějších pramenů amerického trestního práva. Práce nejprve porovnává rozdíly mezi kontinentálním a angloamerickým právním systémem, ze kterých právní řády těchto států vychází. V další části práce jsou pak tyto právní řády blíže charakterizovány, a to především s ohledem na postavení trestního práva a významu judikatury. Zvláštní pozornost je pak věnována americkému rozdělení právního řádu na federální a státní, a s ním související problematice organizace soudnictví a systému závaznosti precedentů mezi jednotlivými články soudní soustavy. Tato část práce pak také blíže představuje i již výše zmíněný Modelový trestní zákoník, jenž je kompilací názorů největších amerických odborníků trestního práva ohledně ideální podoby trestního práva hmotného v USA. Následně práce přibližuje problematiku okolností vylučujících protiprávnost v rámci jednotlivých výše uvedených jurisdikcí, jejich charakteristiku, dělení, a související otázku pojetí trestného činu a skutkového omylu ohledně okolností vylučujících protiprávnost. V další části práce jsou pak analyzována různá pojetí nutné obrany podle výše uvedených jurisdikcí, a to na základě jednotlivých znaků nutné obrany, které trestní právo těchto zemí stanoví. Těmi jsou v případě common law tvoří: neútočící osoba, použití síly, důvodné přesvědčení, nezbytnost, bezprostřednost a nezákonné použití síly jinou osobou. Podobě pak podle Modelového trestního zákoníku: použití síly, přesvědčení, nezbytnost a nezákonné použití síly jinou osobou. V otázce českého trestního práva pak jde o přímo hrozící nebo trvající útok, ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem a přiměřenost. Na základě této analýzy pak práce vymezuje nejzásadnější rozdíly mezi pojetími nutné obrany podle common law, Modelového trestního zákoníku a českého trestního práva, a vyvozuje možná doporučení de lege ferenda pro českou právní úpravu.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims to define the differences between the concept of self-defense under the criminal law of the Czech Republic and the United States of America, to assess their practical implications and propose possible recommendations de lege ferenda for the Czech legislation. Within the United States, the thesis further distinguishes between the concept of self-defense under the common law and the so-called Model Criminal Code, which together with the common law represents one of the most important sources of US criminal law. The thesis first compares the differences between the Continental and Anglo-American legal system, from which the respective national legal systems derive. Next part of the thesis further characterizes the Czech and American legal system, especially with regard to the status of criminal law and the role of jurisprudence within it. Particular attention is paid to the division of US legal system into federal and state, and the related issues of the organization of the judiciary and the system of precedents between various judicial bodies. This part then further introduces the aforementioned Model Criminal Code, which presents a compilation of the views of high-profile experts in the field of criminal law regarding the ideal form of criminal substantive law in the United States. Subsequently, the thesis focuses on the issue of defenses within the respective jurisdictions, their characteristics, classification, and the related concept of a criminal offense and mistake-of-fact claims. The thesis then analyzes various concepts of self-defense under the above-mentioned jurisdictions by addressing each and every constituent element of self-defense provided by the criminal law of these countries. Under the common law, these consist of: non-aggressor, use of force, reasonable belief, necessity, immediacy and unlawful use of force by another. Similarly, under the Model Penal Code, these are: the use of force, belief, necessity, and unlawful use of force by another. In terms of Czech criminal law: imminent or ongoing attack, a threat to the interest protected by the Criminal Code and proportionality. Based on this analysis, the thesis then defines the most important differences between the concepts of self-defense under the above-mentioned jurisdictions and propose possible recommendations de lege ferenda to the Czech legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Štěpánka Hofmanová 1.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Štěpánka Hofmanová 165 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Štěpánka Hofmanová 164 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 504 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 335 kB