velikost textu

Jak založit podnik (právní a ekonomické aspekty)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jak založit podnik (právní a ekonomické aspekty)
Název v angličtině:
How to establish a company (legal and economic aspects)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Zdeněk Boukal
Vedoucí:
Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Id práce:
195438
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
podnikání, podnikatel, společnost s ručením omezeným, podnikatelský plán
Klíčová slova v angličtině:
enterprise, entrepreneur, limited company by shares, business plan
Abstrakt:
Jak založit podnikat (právní a ekonomické aspekty) Abstrakt Předmětem této diplomové práce je založení podniku z pohledu právních i ekonomických aspektů. Podnikání prošlo v České republice od sametové revoluce dlouhým vývojem, jak z pohledu jeho právní úpravy, tak i chování jednotlivých podnikatelů na trhu. Významným zásahem do českého podnikatelského prostředí byl i vstup České republiky do Evropské unie, které přineslo nejen harmonici na vnitřním trhu, ale i nové typy obchodních společností. Cílem práce je pomoci začínajícím podnikatelům se založeních jejich podnikání, stejně jako s výběrem té správné právní formy a sestavením podnikatelského plánu. Důraz je kladen zejména na úsporu finančních i časových nákladů. V první části je představena legislativní úprava podnikání v České republice s důrazem na aktuální stav, ačkoliv je popsána i legislativa před rekodifikací civilního práva z roku 2014. Podnikání, podnikatel a obchodní společnosti jsou blíže rozebrány ve druhé části, jakožto základní pojmy spojené se založením podniku. Třetí část je věnována ekonomickým aspektům založení podniku, z nichž nejvýznamnější je podnikatelský plán, který je základním ekonomických nástrojem začínajícího podnikatele. V rámci podnikatelského plánu jsou popsány základní interní a externí analýzy podnikání a představeny možnosti financování pro začínající podnikání. Ve čtvrté části jsou porovnávány výhody a nevýhody dvou právních forem podnikání, a to fyzické osoby a obchodní společnosti. V páté části je zakládána fiktivní společnost s ručením omezeným Webovky s.r.o., jakožto případová studie založení podniku na tvorbu internetových stránek. Případová studie je návodem pro každého začínajícího podnikatele, který se rozhodl založit společnost s ručením omezeným. Práce představuje i základní povinnosti spojené s provozem podnikání fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným v oblasti daní, odvodů na sociální a veřejné zdravotní pojištění a účetnictví. Klíčová slova: podnikání, podnikatel, společnost s ručením omezeným, podnikatelský plán
Abstract v angličtině:
How to found an enterprise (legal and economic aspects) Abstract The object of this thesis is the founding of an enterprise from legal and economic viewpoint. Entrepreneurship in the Czech Republic evolved a lot since the Velvet revolution, legislatively and in the way entrepreneurs behave on the market. The Czech Republic joining the European Union had a huge impact on entrepreneurship, thanks to the harmonisation of the internal market and even through new types of companies available. The goal of this thesis is to help new entrepreneurs found an enterprise, to choose the correct legal framework and create a business plan. The focus is on saving financial and time costs. In the first part the legislature concerning enterprise in the Czech Republic is presented focusing on effective laws, despite mentioning the legislature before the civil law recodification from 2014. Enterprise, entrepreneur and companies are described in detail in the second part as the basic terms connected to founding an enterprise. The third part is concerned with the economic aspects of founding an enterprise, out of which the business plan is the most important. As a part of the business plan, basic internal and external analysis of an enterprise and basic financing options are presented. The fourth part comprises of the comparison of the advantages and the disadvantages of two legal enterprise frameworks, specifically enterprise as a natural person and as a company. In the fifth part, a fictious limited company by shares Webovky s.r.o. is being founded as a case study of founding an enterprise in the field of web design. The case study is a manual for every new entrepreneur, that has decided to found a limited company in the Czech Republic. This thesis also presents basic tax, social and public healthcare levies and accounting duties connected to running an enterprise as a natural person or a company. Key words: enterprise, entrepreneur, limited company by shares, business plan
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zdeněk Boukal 3.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zdeněk Boukal 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zdeněk Boukal 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D. 152 kB