velikost textu

Nová úprava soukromoprávního vymáhání náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nová úprava soukromoprávního vymáhání náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním
Název v angličtině:
New Regulation of Private Law Enforcement of Compensation for Damage Caused by Anti-competitive Behaviour
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lenka Petráková
Vedoucí:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Id práce:
195376
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hospodářská soutěž, škoda, soukromoprávní vymáhání
Klíčová slova v angličtině:
Competition, damage, private enforcement
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou soukromoprávního vymáhání škody zp sobené protisout žním jednáním, neboli private enforcement. Rozebírána je zejména její právní úprava obsažená v zákon . 262/2017 Sb., o náhrad škody v oblasti hospodářské sout že v kontextu unijního vývoje odv tví private enforcement v rámci sout žního práva a eského civilního práva. Cílem této práce je zhodnocení dopadu nové právní úpravy na postavení osob poškozených omezením hospodářské sout že ve sporech o náhradu takto zp sobené škody. Práce kriticky hodnotí zp sob transpozice unijního práva do eského právního řádu a její praktické dopady na právní vztahy v oblasti soukromoprávního vymáhání náhrady škody zp sobené protisout žním jednáním. Autorka podrobn rozebírá novou úpravu proml ení, která je výrazn odlišná od té v předpisech ob anského práva, a už před jeho rekodifikací, i po ní. Vzhledem k tomu, že zákon o náhrad škody v oblasti hospodářské sout že neobsahuje přechodná ustanovení pro oblast proml ení, je v nována pozornost také intertemporálním kolizím nového zákona s ostatními předpisy civilního práva. Následn je rozebrána oblast náhrady škody, v rámci níž se autorka v nuje problematice presumpce vzniku škody v d sledku kartelu, která je novým zákonem zavedena, ur ování výše škody, přenesení navýšení škody, neboli passing-on a solidární povinnosti k náhrad škody zp sobené více šk dci. Zcela novým institutem, kterým se autorka v práci zabývá, je řízení o zpřístupn ní d kazního prostředku, v rámci kterého je popsán a kriticky zhodnocen proces tohoto řízení a následn je v nována pozornost problematice ochrany citlivých informací, které mohou být sou ástí d kazních prostředk , jejichž zpřístupn ní je požadováno. V záv ru práce jsou pak shrnuty poznatky z jednotlivých jmenovaných oblastí, které jsou novým předpisem upraveny, a jsou vyzdviženy ty ásti právní úpravy, které budou dle autorky mít nejvýznamn jší dopad na právní vztahy v oblasti private enforcement a to jak ty pozitivní, tak ty negativní, u kterých je navrženo řešení de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract This paper deals with the problematics of private enforcement with main focus on the legislation comprised in the act no. 262/2017 col. on Compensation of Damages in the Area of Competition Law in the context of the evolution of the approach of the European Union and the Czech Republic towards private enforcement. The aim of this paper is to evaluate the impact of the new law on legal status of persons, who have suffered harm caused by competition law infringement, when claiming for compensation for his or hers loss. The author of the paper critically evaluates the way the European law was transposed into the Czech legal environment and its real impact on the legal relationships in the area of private enforcement of competition law. The author examines in detail the newly established framework of limitation periods which differs significantly from those of the general civil law both before and after its recodification. The Act on Compensation of Damages in the Area of Competition Law does not comprise transitional provisions concerning limitation periods. Therefore the intertemporal conflicts of the new act with other civil law acts are dealt with in depth. Consequently the area of compensation for loss is discussed. Within this area the author analyses the problematics of presumption of existence of loss caused by a cartel, which is newly established by the Act on Compensation of Damages in the Area of Competition Law, assessment of the amount of loss, passing on of loss and joint and several liability for the harm caused by multiple co-infringers. The new act anchors a process of disclosure of evidence which is completely new to the Czech civil law and is thoroughly analysed in the paper. First the process is critically examined and consequently the attention is drawn to how the act deals with protection of confidential information contained in the evidence which might be subject to such disclosure. In the conclusion the resulting knowledge concerning all the mentioned areas of private enforcement are summarised. These parts of the new legislation which will according to the author have the most significant impact on the legal relationships within private enforcement are emphasised. The author offers her solution de lege ferenda for those of the parts which are presumed to have negative consequences.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Petráková 747 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Petráková 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Petráková 19 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 285 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 152 kB