velikost textu

HILIC separace acikloviru a jeho degradačního produktu II

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
HILIC separace acikloviru a jeho degradačního produktu II
Název v angličtině:
HILIC separation of acyclovir and its degradation product II
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lenka Teplá
Vedoucí:
Mgr. Pavla Pilařová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.
Konzultant:
PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Id práce:
195360
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
4. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát: Lenka Teplá Školitel: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Název diplomové práce: HILIC separace acikloviru a jeho degradačního produktu II V rámci diplomové práce bylo testováno retenční chování acikloviru a jeho degradačního produktu guaninu na zirkoniové koloně modifikované elementárním uhlíkem ZirChrom®- CARB s využitím hydrofilní interakční kapalinové chromatografie (HILIC) a byly doplněny již získané poznatky vycházející z diplomové práce Lucie Bouzkové (2016), ve které se zabývala nalezením vhodných podmínek pro separaci analytů. V této práci byl zkoumán vliv koncentrace kyseliny fosforečné, fluoridu amonného, fluoridu sodného, triethylaminu a fosforečnanových pufrů v mobilních fázích na eluci analytů. Také byl sledován vliv složení mobilních fází s různými poměry organické a vodné složky a vliv rostoucí teploty na retenci acikloviru a guaninu. Vyšší obsah organické složky v mobilní fázi vede ke zkrácení retence acikloviru i guaninu. Na separaci se podílí zadržování hydrofilních analytů ve vodné části mobilní fáze. Se stoupající teplotou klesá retence analytů a zlepšuje se symetrie jejich píků. Fluoridy a fosforečnany se v mobilní fázi chovají jako Lewisovy baze a dochází ke kompetici o vazebná místa typu Lewisovy kyseliny na povrchu zirkoniové kolony. Interakce probíhají na základě výměny ligandů. Jako Lewisova baze se také chová triethylamin. Při vyšší koncentraci triethylaminu se retence obou analytů snižuje a na mechanismu separace se podílí i uhlíková vrstva na povrchu stacionární fáze. Jednotlivé typy interakcí podle všeho závisí na podmínkách analýzy, tj. typu použitého pufru a jeho koncentraci, použité organické složce v mobilní fázi a pH.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical chemistry and Drug Control Candidate: Lenka Teplá Tutor: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Title of Thesis: HILIC separation of acyclovir and its degradation product II The aim of this thesis is to test the retention behavior of acyclovir and its degradation product - guanine on zirconia-based column with carbon layer ZirChrom® - CARB under hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC). The thesis also completes the knowledge already obtained from the diploma thesis of Lucie Bouzková (2016), which deals with finding suitable conditions for the separation of analytes. The work examines the influence of the concentration of the phosphoric acid, ammonium fluoride, sodium fluoride, triethylamine and phosphate buffers in the mobile phases on the elution of the analytes. The thesis further looks into the influence of the composition of the mobile phases with different ratios of the organic and aqueous components. The effect of increasing temperature on the retention of acyclovir and guanine was also observed. A higher content of organic component in the mobile phase leads to shortening of retention of acyclovir and guanine. Separation is caused by retention of hydrophilic analytes in the aqueous phase of the mobile phase. As the temperature rises, the retention of the analytes decreases and the symmetry of their peaks is improved. The behavior of fluorides and phosphates during the mobile phase is similar to a Lewis base and they compete with Lewis acid binding sites on the surface of the zirconium column. Interactions are based on ligand exchange. Triethylamine is also behaves like the Lewis base. At a higher concentration of triethylamine the retention of both analytes decreases and the carbon layer on the surface of the stationary phase as well as are involved in the separation mechanism. The different types of interactions seem to depend on the conditions of analysis, i.e. the type of the used buffer and its concentration, the organic component used in the mobile phase and the pH.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Teplá 2.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Teplá 215 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Teplá 213 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavla Pilařová, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. 284 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 96 kB