velikost textu

Role GPCRs a jejich signálních systémů v kardioprotekci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role GPCRs a jejich signálních systémů v kardioprotekci
Název v angličtině:
The role of GPCRs and their signalling systems in cardioprotection
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ivana Svobodová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Oponent:
RNDr. Mgr. Kristýna Holzerová
Id práce:
195345
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
GPCRs, kardioprotekce, RISK dráha, ischemicko-reperfuzní poškození, apoptóza
Klíčová slova v angličtině:
GPCRs, cardioprotection, RISK pathway, ischemia-reperfusion injury, apoptosis
Abstrakt:
ABSTRAKT Receptory spřažené s G-proteiny (GPCRs) jsou rodinou membránových receptorů se stovkami členů, mnoho z nich se nachází v srdci, kde jsou jejich signální systémy zapojeny do regulace velké části buněčných pochodů. Důležitou rolí GPCRs je kardioprotekce při ischemii a následné reperfuzi, která je zprostředkována zejména tzv. RISK dráhou zahrnující kinázy signalizující pro přežití buňky a proti apoptóze. Ochranou srdce při ischemii/reperfuzi se může předejít nevratným poškozením srdce, jako je infarkt myokardu nebo poruchy srdeční funkce vedoucí k selhání srdce. GPCRs regulují řadu procesů spojené s patofyziologií selhávajícího srdce – hypertrofie, fibróza, ztráta srdeční funkce. Porozumění roli jednotlivých receptorů v těchto kardioprotektivních i kardiotoxických procesech je nezbytné k vývoji nových léčiv.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT G protein-coupled receptors (GPCRs) are a family of membrane receptors with hundreds of members, many of them present in the heart, where their signalling systems are involved in regulation of many cellular processes. An important role of GPCRs is the cardioprotection against cardiac ischemia-reperfusion injury, which mainly involves the so-called RISK pathway containing of kinases signalling for cell survival and against apoptosis. By protecting the heart during ischemia/reperfusion they can prevent irreversible cardiac injury, including myocardial infarction or cardiac dysfunctions, which can lead to heart failure. GPCRs regulate many processes linked to pathophysiology of heart failure – hypertrophy, fibrosis, loss of cardiac function. Understanding the role of individual receptors in these cardioprotective and cardiotoxic processes is essential for the development of new drugs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ivana Svobodová 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ivana Svobodová 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ivana Svobodová 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Kristýna Holzerová 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB