velikost textu

Vliv zřizovatelů veřejných základních škol v malých obcích na pedagogické směřování školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv zřizovatelů veřejných základních škol v malých obcích na pedagogické směřování školy
Název v angličtině:
The influence of the founders of public primary schools in small municipalities on the educational direction of the school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vojtěch Bílý
Vedoucí:
RNDr. Jindřich Kitzberger
Oponent:
Mgr. Jiří Trunda
Id práce:
195341
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Základní škola, zřizovatel školy, ředitel, koncepce školy, nezávislost školy, vliv zřizovatelů, řízení školy
Klíčová slova v angličtině:
Primary school, the founder of the school, the director, educational direction of the school, the independence of the school, the founders‘ influence, school management
Abstrakt:
Vliv zřizovatelů veřejných základních škol v malých obcích na pedagogické směřování školy Autor: Bc. et Bc. Vojtěch Bílý ABSTRAKT Práce se zabývá možným vlivem zřizovatelů veřejných základních škol v malých obcích na pedagogické směřování školy. Přestože zákony přímý vliv zřizovatelů na řízení pedagogického procesu nedovolují, existuje řada nástrojů, kterými se zřizovatelé snaží nepřímo svůj vliv uplatňovat. V této práci nejprve teoreticky vymezujeme oblast zkoumání, stav současného poznání tématu a základní pojmy. Následně analyzujeme postupy a nástroje, které zřizovatelé pro uplatnění vlivu využívají, jak je vnímají ředitelé škol a do jaké míry je požadavky zřizovatelů ovlivňují při jejich rozhodování. V praktické části se zaměřujeme na základní školy v Olomouckém kraji v malých obcích do 5 000 obyvatel, v nichž existuje pouze jedna škola a předpokládá se užší vazba mezi ředitelem školy a starostou obce. Výzkumná část práce je založena na dotazníkovém šetření u zřizovatelů a ředitelů škol, doplněném o polostrukturované rozhovory s řediteli škol a starosty obcí. Výsledky ukazují, že většina zřizovatelů do pedagogické oblasti školy nezasahuje. Pokud zřizovatelé chtějí prosadit změny, nejčastěji k tomu volí rozhovor s ředitelem školy, méně často finanční nástroje a ve výjimečných případech odvolání ředitele z funkce. Rozhodování většiny ředitelů v pedagogické oblasti názory zřizovatele neovlivňují. Čtyřicet procent ředitelů si myslí, že starostové obcí (jakožto zástupci zřizovatele) mají podprůměrné či zcela nedostatečné znalosti v oblasti školství. KLÍČOVÁ SLOVA Základní škola, zřizovatel školy, ředitel, koncepce školy, nezávislost školy, vliv zřizovatelů, řízení školy
Abstract v angličtině:
The influence of the founders of public primary schools in small municipalities on the educational direction of the school Author: Bc. et Bc. Vojtěch Bílý ABSTRACT The thesis deals with the possible influence of founders of public primary school on the educational direction of the school. Although the law does not allow the direct influence of the founders on the management of the pedagogical process, there are a number of instruments by which the founders indirectly seek to apply their influence. In this work we first define the field of research, the state of the current knowledge of the subject and the basic concepts, and then we analyze the ways in which the founders use the influence, what pressure the school heads perceive and to what extent they are subject to it. In the practical part, we focus on primary schools in the Olomouc region in municipalities up to 5000 inhabitants where there is a prerequisite for the existence of only one school and there is usually a closer link between the school head and the mayor of the municipality. The practical part is based on questionnaires with the founders and the directors of the schools which are complemented with semi-structured interviews with the directors and the mayors of the municipalities. The results show that the majority of the founders do not influence the educational direction of the school. If the founders want to seek a change they choose to discuss it with the director the most often, less they tend to influence the school financially and rarely, they choose to dismiss a director. Decision making in the educational direction of the school of the most of the directors is not influenced by the opinions of the founders. Forty per cent of the directors consider the mayors’ (as the founders of the schools) educational knowledge to be below-average or insufficient. KEYWORDS Primary school, the founder of the school, the director, educational direction of the school, the independence of the school, the founders‘ influence, school management
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vojtěch Bílý 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vojtěch Bílý 193 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vojtěch Bílý 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jindřich Kitzberger 315 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Trunda 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB