velikost textu

Kompetenční model ředitele školy – soulad názorů ředitelů ZŠ a jejich zřizovatelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kompetenční model ředitele školy – soulad názorů ředitelů ZŠ a jejich zřizovatelů
Název v angličtině:
Competency framework for head teachers – harmony in opinion of primary school head teachers and their founders
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Pavel Večeřa
Vedoucí:
RNDr. Jindřich Kitzberger
Oponent:
Mgr. Zuzana Svobodová
Id práce:
195340
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kompetence, kompetenční model, ředitelé, zřizovatelé, kvantitativní šetření
Klíčová slova v angličtině:
competency, competency framework, head teachers, founders, quantitative research
Abstrakt:
Diplomová práce využívá kompetenční model ředitele školy a klade si za cíl zjistit a popsat, které dílčí kompetence a oblasti kompetencí jsou pro ředitele základních škol důležité, a zda jejich zřizovatelé tyto názory znají. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. První kapitola diplomové práce pojednává o kompetencích. Objasňuje vývoj tohoto termínu v českém prostředí a dále vymezuje jeho dvě základní roviny – kompetence jako pravomoc a kompetence jako soubor znalostí, dovedností, zkušeností apod. Druhá kapitola se věnuje kompetencím zřizovatelů a jejich vztahu k ředitelům základních škol. Jedná se o veřejné zřizovatele, kterými mohou být obce, svazky obcí nebo městské části. V této kapitole jsou objasňovány kompetence ve smyslu formální pravomoci/autority rozhodnout a nést odpovědnost v konkrétních případech. Třetí kapitola se zabývá kompetencemi ředitelů základních škol v obou uvedených rovinách. Předkládá také český kompetenční model ředitele školy, který je v několika částech komparován se zahraničními modely. Největší rozsah této kapitoly zaujímá analýza dílčích kompetencí a oblastí kompetencí jako pozorovatelného chování. Čtvrtá kapitola se věnuje kvantitativnímu výzkumu pomocí dotazníkového šetření mezi zřizovateli a řediteli základních škol. Shody a nesoulady v názorech jsou hlouběji analyzovány metodou polostrukturovaného rozhovoru.
Abstract v angličtině:
The diploma thesis with the competency framework for head teachers, aims to examine and describe which partial competencies and spheres of competencies are important for primary school head teachers, and whether the founders of the schools are familiar with their opinions. The study is divided into a theoretical and a practical part. The first chapter of the thesis deals with competencies, illuminates development of the term’s usage in the Czech environment, and delineates the two primary levels of the concept – competency as an authority and competency as a set of knowledge, skills, experience etc. The second chapter explores competencies of the founders and their relationship with primary school head teachers. In this case, founders are represented by public authorities such as communities, community unions, or city districts. This chapter clarifies the concept of competency as a formal power/authority to make a decision and take responsibility in specific cases. The third chapter deals with competencies of primary school head teachers on both of the aforementioned levels. The chapter also presents the Czech competency framework for head teachers and compares it to its foreign equivalents. The biggest part of this chapter is dedicated to an analysis of partial competencies and spheres of competencies as an observable behaviour. The fourth chapter consists of a quantitative research, which takes form of a survey made by the use of a questionnaire. The survey was conducted among both founders and primary school head teachers. The agreement and discrepancies in opinions are further researched by using a method of a semi-structured interview.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavel Večeřa 920 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavel Večeřa 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavel Večeřa 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jindřich Kitzberger 374 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Svobodová 422 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB