velikost textu

Management vzdělávání dospělých v neškolských organizacích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Management vzdělávání dospělých v neškolských organizacích
Název v angličtině:
Management of adult education in non-school organizations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Hübnerová
Vedoucí:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Oponent:
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
Id práce:
195335
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Analýza, dovednosti, kompetence, koncepce, management, rozvoj, strategie, vzdělávání pracovníků.
Klíčová slova v angličtině:
Analysis, competencies, development, management, employee training, skills, strategies
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem předkládané diplomové práce je téma Management vzdělávání v neškolských organizacích. Zabývá se interním systémem vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Coca– Cola Hellenic Česko a Slovensko. Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat stávající systém vzdělávání pracovníků ve společnosti Coca – Cola Česko a Slovensko a Rakousko, komparovat systém vzdělávání vybraných zemí a na základě zjištěných skutečností navrhnout úpravu tohoto systému, aby podpořily další úspěšný rozvoj pracovníků v organizaci. Práce je členěna do dvou částí a to, do teoretické a praktické části. V teoretické části dojde k seznámení s odbornými pojmy, které jsou nutné k pochopení tématu. Práce se zabývá managementem vzdělávání, tvorbou strategie v organizaci, personální strategií, cyklem vdělávání v organizaci (analýzou vzdělávacích potřeb, plánováním vzdělávání, realizací) a jeho následným vyhodnocováním. V praktické části dojde k popsání současného stavu cyklu firemního vzdělávání ve vybrané organizaci Coca–Cola Hellenic Česko. Na základě zjištěných skutečností budou navrhnuty úpravy tohoto systému. Na základě analýzy současného stavu vzdělávání v třech porovnávaných zemích Coca-Cola Hellenic dojde následně ke komparaci vzdělávacího systému Coca-Cola Hellenic Rakousko, Polsko a Česko a Slovensko. V rámci provedeného průzkumu jsou navrhnuta doporučení k úpravě tohoto systému o rozdíly ve vzdělávání mezi srovnávanými zěměmi. Konkrétně se jedná o management vzdělávání, analýzu, plánování, realizaci a vyhodnocení vzdělávací akce uskutečňované uvnitř organizace.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The topic of this diploma thesis is the topic Management of education in non-school organizations. It deals with the internal employee education system at Coca-Cola Hellenic Czech Republic and Slovakia. The main aim of this diploma thesis is to analyze the existing system of training of employees in Coca - Cola Czechia and Slovakia and Austria, to compare the education system of selected countries and to propose the modification of this system in order to support the further successful development of the employees in the organization. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical part. The theoretical part introduces the professional concepts that are necessary to understand the topic. The work deals with the management of education, the formation of strategy in the organization, the personnel strategy, the learning cycle in the organization (by analyzing the educational needs, the planning of education, realization) and its subsequent evaluation. The practical part will describe the current state of the corporate education cycle in the selected Coca-Cola Hellenic Czech Republic. On the basis of the facts found, modifications of this system will be proposed. Based on an analysis of the current state of education in both Coca-Cola Hellenic countries analyzed, Coca-Cola Hellenic Austria, Poland and the Czech Republic and Slovakia, which belong to the same organization, will then be compared. In the framework of the survey conducted, a recommendation is made to adapt this system to the differences in education. Specifically, it is the management of education, analysis, planning, realization and evaluation of the educational activities carried out within the organization.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Hübnerová 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Hübnerová 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Hübnerová 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 876 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB