velikost textu

Personálny marketing na vysokých školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Personálny marketing na vysokých školách
Název v češtině:
Personální marketing na vysokých školách
Název v angličtině:
Personnel marketing at Higher Education Institutions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucia Šutková
Vedoucí:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Oponent:
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
Id práce:
195334
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
personální marketing, zaměstnanci vysoké školy, image školy, sociální sítě, vnitřní komunikace
Klíčová slova v angličtině:
personnel marketing, high school staff, image of the school, social networks, internal communication
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce „Personální marketing na vysokých školách“ se ve své teoretické části zabývá popisem personálního marketingu, jeho definicí a významem. První kapitola teoretické části práce popisuje jeho rozdělení na externí a interní personální marketing. Druhá kapitola se zaměřuje na vybrané činnosti externího personálního marketingu na vysokých školách, budování image školy a využívání sociálních sítí k získávání nových pracovníků. Ve třetí kapitole jsou blíže popsané vybrané činnosti interního personálního marketingu na vysokých školách, konkrétně vnitřní komunikace, organizační kultura a rozvoj a vzdělávání zaměstnanců vysokých škol. Ve výzkumné části práce je prostřednictvím dotazníkového šetření zkoumáno využívání personálního marketingu na vysokých školách, které je doplněno analýzou zveřejňování volných pracovních pozic na internetových stránkách vysokých škol. Na základě výsledků provedených šetření jsou v závěru práce poskytnuté návrhy a doporučení ke zkvalitnění personálního marketingu na vysokých školách. Cílem diplomové práce je prostřednictvím vybraných činností personálního marketingu popsat jeho využitelnost na vysokých školách. KLÍČOVÁ SLOVA personální marketing, zaměstnanci vysoké školy, image školy, sociální sítě, vnitřní komunikace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis „Personnel Marketing at Higher Education Institutions“ deals, in its theoretical part, with the description of personnel marketing, its definition and meaning. The first chapter of the theoretical part describes its division into external and internal personnel marketing. The second chapter focuses on the selected activities of external personnel marketing at higher education institutions, building a school image and using social networks to recruit new workers. The third chapter describes selected activities of internal personnel marketing, namely internal communication, organizational culture and development and education of staff. In the research part, the questionnaire survey explores the use of personnel marketing at higher education institutions, supplemented by an analysis of the publication of vacancies on the websites of aforementioned institutions. On the basis of the results of the investigations, at the end of the thesis, proposals and recommendations for improvement of personnel marketing are provided. The aim of the diploma thesis is to describe the applicability of personnel marketing at higher education institutions through its selected activities. KEYWORDS personnel marketing, high school staff, image of the school, social networks, internal communication
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucia Šutková 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucia Šutková 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucia Šutková 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 869 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB