velikost textu

Vzdělávání odborných pracovníků Úřadu práce České republiky na území hlavního města Prahy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání odborných pracovníků Úřadu práce České republiky na území hlavního města Prahy
Název v angličtině:
Training of experts of the Labor Office of the Czech Republic in the territory of the capital city of Prague
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Markéta Fraibišová
Vedoucí:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Oponent:
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
Id práce:
195333
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Úřad práce ČR, veřejná správa, profesní vzdělávání, vzdělávání dospělých, vzdělávání zaměstnanců
Klíčová slova v angličtině:
The Labour Office of the Czech Republic, public administration, vocational education, adult education, employee training
Abstrakt:
Název diplomové práce Vzdělávání odborných pracovníků Úřadu práce České republiky na území hlavního města Prahy Autor Bc. Markéta Fraibišová Abstrakt Diplomová práce se zabývá vzděláváním odborných pracovníků Úřadu práce České republiky na území hlavního města Prahy. Úřad práce ČR jako správní úřad s celostátní působností má vlastní vzdělávací systém, do kterého zařazuje kmenové i projektové pracovníky. Vzdělávání zaměstnanců řídí přímí vedoucí, kteří identifikují vzdělávací potřeby, zařazují zaměstnance do vzdělávacích akcí a vyhodnocují výsledky vzdělávání. Cílem diplomové práce je návrh úprav vzdělávacího systému odborných pracovníků Úřadu práce ČR na území hlavního města Prahy. Teoretická část diplomové práce se věnuje vzdělávání dospělých, managementu vzdělávání a vzdělávání zaměstnanců veřejné správy. Praktická část diplomové práce je řešena dotazníkovým šetřením, rozhovorem a studiem dostupných interních dokumentů. Klíčová slova Úřad práce ČR, veřejná správa, profesní vzdělávání, vzdělávání dospělých, vzdělávání zaměstnanců
Abstract v angličtině:
Title of the diploma thesis Training of experts of the Labor Office of the Czech Republic in the capital city of Prague Author Bc. Markéta Fraibišová Abstract This diploma thesis deals with education of specialists of the Labour Office of the Czech Republic in the capital city of Prague. The Labour Office of the Czech Republic, as an administrative authority with nationwide competence, has its own educational system, which includes both regular and project staff. Employee education program is driven by direct leaders who identify learning needs, assign employees to training events and evaluate learning outcomes. The aim of this diploma thesis is to propose a modification of the educational system for specialists of the Czech Labour Office in the capital city of Prague. The theoretical part of the diploma thesis is focused on adult education, education management and training of public administration employees. The practical part of the diploma thesis is based on questionnaire survey, interview and internal documents analysis. Keywords The Labour Office of the Czech Republic, public administration, vocational education, adult education, employee training
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Fraibišová 2.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Fraibišová 478 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Fraibišová 269 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 868 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D. 356 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB