velikost textu

Vzdělávání zaměstnanců v neškolské organizaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání zaměstnanců v neškolské organizaci
Název v angličtině:
Training of employees in a non-school organization
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Nosková
Vedoucí:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Oponent:
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
Id práce:
195273
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
analýza, analýza vzdělávacích potřeb, dovednosti, kompetence, vzdělávání, znalosti
Klíčová slova v angličtině:
Analysis, analysis of educational needs, skills, competencies, development, education, knowledge
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá vzděláváním zaměstnanců v neškolské organizaci. Práce je segmentována na dvě části, do části teoretické a části praktické. Teoretická část je zaměřena na to, jakým způsobem by mělo být vzdělávání nastavené v neškolských organizacích, jak konkrétně vzdělávací potřeby identifikovat a posléze, jak je aplikovat do praxe. Konkrétněji je tato práce v teoretické části zaměřena především na firemní vzdělávání obecně, na zdroje a charakteristiky firemního vzdělávání, strategie, cíle, metody a také kompletní proces od identifikace vzdělávacích potřeb, plánování, realizace až po samotné vyhodnocení vzdělávání. Praktická část této diplomové práce je zaměřena na vybranou organizaci XY, která je v celé této práci popisována jako organizace „Jádro a. s.“, jelikož si tato organizace přála zůstat v anonymitě. V organizaci Jádro a.s. došlo ke zhodnocení, jakým způsobem probíhá identifikace vzdělávacích potřeb, jak se plánuje vzdělávání, realizuje a následně vyhodnocuje. Všechny tyto informace byly vyhodnoceny na základě interní směrnice o vzdělávání a také na základě dat získaných metodou dotazníkového šetření od náhodných zaměstnanců zkoumané společnosti. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 81 respondentů. Posléze se práce zabývá zhodnocením a porovnáním rozdílů mezi teorií a skutečností ve vybrané organizaci Jádro a.s.. Cílem této diplomové práce je zhodnocení současného procesu vzdělávání a následné navrhnutí opatření pro zlepšení vzdělávání ve zkoumané organizaci. KLÍČOVÁ SLOVA Analýza, analýza vzdělávacích potřeb, dovednosti, kompetence, rozvoj, vzdělávání, znalosti
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the education of employees in non-school organization. The thesis is divided into two parts, part of theoretical and practical part. The theoretical part focuses on how education should be set up in non-school organizations, how to identify educational needs and how to apply them to practice. More specifically, this theoretical part focuses primarily on corporate education in general, on resources and characteristics of company education, strategy, goals, methods and also the complete process from identification of educational needs, planning, implementation to evaluation of education itself. The practical part of this diploma thesis is focused on the selected organization XY, which is described throughout this work as the "Kernel a." Organization, as it wished to remain anonymous. In the Kernel a.s. an assessment has been made of how learning needs are identified, how the education is planned, implemented and subsequently evaluated. All this information has been evaluated on the basis of the Internal Education Directive and also on the basis of data obtained through the questionnaire survey method from the random staff of the company under investigation. The questionnaire survey was attended by 81 respondents. Finally, the thesis deals with evaluation and comparison of the differences between the theory and reality in the selected organization Core a. s .. The aim of this diploma thesis is to evaluate the current process of education and to subsequently propose measures for improvement of education in the examined organization. KEYWORDS Analysis, analysis of educational needs, skills, competencies, development, education, knowledge
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Nosková 1.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Veronika Nosková 562 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Nosková 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Nosková 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 878 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB