velikost textu

Plánování profesního rozvoje učitele základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Plánování profesního rozvoje učitele základní školy
Název v angličtině:
Planning the professional development of a primary school teacher
Typ:
Diplomová práce
Autor:
PaedDr. Dana Martinková, Ph.D.
Vedoucí:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Oponent:
Mgr. Zuzana Svobodová
Id práce:
195272
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Plán profesního rozvoje, profesní rozvoj učitele, rozvoj organizace, rozvoj pracovníka, strategické personální plánování
Klíčová slova v angličtině:
Professional development plan, teacher´s professional development, development of the organization, worker´s development, strategic personal planning
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se věnuje problematice personálních činností managementu vzdělávací organizace. Zabývá se popisem a analýzou procesu plánování profesního rozvoje učitelů základních škol. Autorka vymezuje pojmy rozvoj organizace, strategické personální plánování a rozvoj pracovníka, kterému se věnuje i z hlediska právního vymezení. Zaměřuje se na cyklus plánování profesního rozvoje, na specifika plánu profesního rozvoje učitele a roli ředitele základní školy v tomto procesu. Z teoretických poznatků vyvozuje vlastní výzkum uskutečněný formou regionální výzkumné sondy v Plzeňském kraji. Z výsledků dotazníkového šetření a rozhovorů s řediteli základních škol, ve kterých jsou uskutečňovány procesy profesního rozvoje učitelů, a kvantitativní obsahové analýzy plánů profesního rozvoje učitelů jsou získány informace, které tvoří základ popisu procesů plánování profesního rozvoje učitelů v základních školách Plzeňského kraje. KLÍČOVÁ SLOVA Plán profesního rozvoje, profesní rozvoj učitele, rozvoj organizace, rozvoj pracovníka, strategické personální plánování
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The work deals with problems of personal management activities of an educational organization. It describes and analyses the process of planning of the professional teachers´ development at primary scholl level. The author defines organizational development terms, strategic personal planning and finally the development of a worker where she devotes a great part to the point of view coisiding with juridical framework. She focuses on the professional development cycle, plan specifics of teacher´s development and the headmaster´s role at the primary school in this process. On the basis of theoretical findings she derives her own research realized in the form of regional Pilsen region research. Information is obtained from surveying headmasters at primary schools where teachers´ professional development procedures and quantitative content anylyses of teachers´ professional development plan are realized and this adds up to the basis of planning process description in the development of teachers at primary schools in Pilsen region. KEYWORDS Professional development plan, teacher´s professional development, development of the organization, worker´s development, strategic personal planning
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PaedDr. Dana Martinková, Ph.D. 949 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PaedDr. Dana Martinková, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PaedDr. Dana Martinková, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 868 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Svobodová 422 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB