velikost textu

Specifika řízení malotřídní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika řízení malotřídní školy
Název v angličtině:
The management specifics of school with more grades in one class
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Denisa Hajná
Vedoucí:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Oponent:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Id práce:
195270
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Malotřídní škola, plně organizovaná škola, ředitel školy, školský management, manažerské funkce
Klíčová slova v angličtině:
School with more grades in one class, fully-organized school, headteacher, school management, management functions
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zaměřuje především na analýzu a konkretizaci specifických rysů řízení malotřídní školy. Z důvodu poměrně nízkého počtu zastoupení tohoto typu škol ve školské soustavě bývají specifika jejich řízení často v literatuře opomíjena, nebo zmiňována jen okrajově, přestože jsou nepochybně odlišná od řízení škol plně organizovaných, jejichž počet převládá. Teoretická část vymezuje pojem malotřídní škola a zabývá se popisem jejích specifických rysů a zvláštností. Následuje popis obecného řízení školy z pohledu školského managementu a jeho nejdůležitějších oblastí. Na management školy je v této práci pohlíženo primárně z pohledu činnosti ředitele školy. Výzkumná část je realizována metodou dotazníkového šetření zaměřeného na ředitele malotřídních a plně organizovaných škol ve Středočeském kraji. Práce není koncipována jako kvalitativní porovnání obou typů škol, specifika řízení plně organizované školy slouží jako výchozí bod pro zjištění specifik řízení školy malotřídní. KLÍČOVÁ SLOVA Malotřídní škola, plně organizovaná škola, ředitel školy, školský management, manažerské funkce
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis is aimed primarily at the analysis and specification of the management specifics at schools with more grades in one class. Due to the proportionally lower number of those type of schools in the school system, these specifics have a general tendency to be neglected or at least only peripherally mentioned in literature, even though its management undoubtly differs from the one applied at fully organized primary schools. The theoretical part specifies the term school with more grades in one class and pursue to describe its specific features and particularities. A description of the general school management follows, aiming at its most important spheres. In this thesis, school management is being described primarily from the point of view of a headteacher. The research part of this thesis is realized through the method of questionnaire survey aimed at fully-organized schools headteachers and at schools with more grades in one class headteachers in Středočeský region, in order to discover their management specifics. This thesis is not framed as a qualitative comparison of those two school types. The specifies of fully-organized schools management are being elicited only as a default source of inrormation, from which the specifcs of school with more grades in one class management are being deduced. KEY WORDS School with more grades in one class, fully-organized school, headteacher, school management, management functions
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Hajná 1.82 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Denisa Hajná 465 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denisa Hajná 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denisa Hajná 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 803 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 579 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB