velikost textu

Příprava polyacetylenů s N-benzyliden-2-hydroxyanilinovými skupinami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava polyacetylenů s N-benzyliden-2-hydroxyanilinovými skupinami
Název v angličtině:
Preparation of polyacetylenes with N-benzylidene-2-hydroxyaniline groups
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Yulia Zhernakova
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.
Oponent:
doc. Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D.
Konzultant:
Bogdana Bashta
Id práce:
195262
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Porézní polymerní sítě, polyacetyleny, Schiffovy báze, organometalické heterogenní katalyzátory, organometalické porézní polymery, Pd2+ komplexy, mikroporozita
Klíčová slova v angličtině:
Porous polymer networks, Polyacetylenes, Schiff bases, Organometallic heterogeneous catalysts, Organometallic porous polymers, Pd2+ complexes, Microporosity
Abstrakt:
Abstrakt Byly připraveny následující monoethynylované N-benzyliden-2-hydroxyaniliny: N-(4- ethynylbenzyliden)-2-hydroxyanilin, N-(3-ethynylbenzyliden)-2-hydroxyanilin, N-(4- ethynylbenzyliden)-2-hydroxy-5-nitroanilin a N-(3-ethynylbenzyliden)-2-hydroxy-5- nitroanilin, které se lišily pozicí ethynylové skupiny na benzylidenovém jádře a substitucí hydroxyanilinového jádra. Monoethynylované N-benzyliden-2-hydroxyaniliny byly použity jako monomery řetězové koordinační homo- a kopolymerizace. Homopolymerizací vznikly lineární polyacetylenové homopolymery s N-benzyliden-2-hydroxyanilinovými substituenty. Kopolymerizace se síťovadly typu multiethynylarenů poskytla hustě propojené kopolymerní polyacetylenové sítě. Lineární jednotky sítí nesly N-benzyliden-2-hydroxyanilinové substituenty, propojení mezi řetězci sítí bylo realizováno arenovými spojkami. Texturní parametry připravených sítí výrazně závisely na typu použitých komonomerů. Nejvyšší hodnoty specifických povrchů (~530 m2/g) byly dosaženy u sítí připravených kopolymerizací N-(4-ethynylbenzyliden)-2-hydroxyanilinu nebo N-(3-ethynylbenzyliden)-2-hydroxyanilinu s 4,4´-diethynylbifenylem použitým jako síťovadlo. Vybrané lineární polymery a polymerní sítě byly metalovány ionty Pd2+, které byly v polymerech koordinovány k atomům dusíku a kyslíku deprotonizovaných N-benzyliden-2- hydroxyanilinových substituentů. Metalace lineárního homopolymeru poskytla metalovanou homopolymerní sítˇ s obsahem Pd 17,6 hm. %. Metalací kopolymerních sítí vznikly metalované kopolymerní sítě s obsahem Pd až 8,4 hm. %. Specifický povrch metalovaných sítí závisel především na specifickém povrchu primárních polymerů použitých k metalaci. Nejvyšší hodnota specifického povrchu (416 m2/g) byla dosažena u palladiem metalované kopolymerní sítě připravené kopolymerizací N-(4-ethynylbenzyliden)-2-hydroxyanilinu a 4,4´-diethynylbifenylu. Organometalické polyacetylenové sítě připravené v rámci diplomové práce budou dále testovány jako heterogenní katalyzátory na kooperujícím pracovišti VŠCHT Praha.
Abstract v angličtině:
Abstract The following monoethynylated N-benzylidene-2-hydroxyanilines were prepared: N-(4- ethynylbenzylidene)-2-hydroxyaniline, N-(3-ethynylbenzylidene)-2-hydroxyaniline, N-(4- ethynylbenzylidene)-2-hydroxy-5-nitroaniline and N-(3-ethynylbenzylidene)-2-hydroxy-5- nitroaniline, which differed in the position of the ethynyl group on the benzylidene ring and the substitution of the hydroxyaniline ring. Monoethynylated N-benzylidene-2- hydroxyanilines were used as the monomers for the chain-growth coordination homo- and copolymerization. The homopolymerization resulted in linear polyacetylene homopolymers with N-benzylidene-2-hydroxyaniline substituents. The copolymerization with multiethynylarene-type cross-linkers provided densely cross-linked copolymeric polyacetylene networks. The linear units of the networks carried N-benzylidene-2- hydroxyaniline substituents, the interconnection between the chains of the networks being realized by arene links. The texture parameters of the prepared networks significantly depended on the type of comonomers used. The highest specific surface area values (~530 m2/g) were achieved with networks prepared by copolymerization of N-(4- ethynylbenzylidene)-2-hydroxyaniline or N-(3-ethynylbenzylidene)-2-hydroxyaniline,with 4,4'-diethynylbiphenyl used as a cross-linker. Selected linear polymers and polymer networks were metalated by Pd2+ ions, which were coordinated in the polymers to nitrogen and oxygen atoms of deprotonated N-benzylidene-2- hydroxyaniline substituents. The metalation of the linear homopolymer gave metalated homopolymer network of Pd content of 17,6 wt.%. Metalation of the copolymer networks resulted in metalated copolymer networks containing Pd up to 8,4 wt.%. The specific surface area of the metalated networks depended primarily on the specific surface area of the parent polymers used for metalation. The highest specific surface area value (416 m2/g) was obtained with a palladium metalated copolymer network prepared by copolymerization of N-(4- ethynylbenzylidene)-2-hydroxyaniline and 4,4'-diethynylbiphenyl. Organometallic polyacetylene networks prepared as part of the thesis will be further tested as heterogeneous catalysts at the cooperating workplace of ICT Prague.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Yulia Zhernakova 1.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Yulia Zhernakova 167 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Yulia Zhernakova 162 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr. 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB