velikost textu

Odškodnění pozůstalých při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odškodnění pozůstalých při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Název v angličtině:
Compensation for the bereaved in the case of work accidents and occupational diseases
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Pivničková
Vedoucí:
JUDr. Ljubomír Drápal
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
195228
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pracovní úraz, nemoc z povolání, náhrada škody a nemajetkové újmy
Klíčová slova v angličtině:
Work accident, occupational disease, compensation for damages and non-material damage
Abstrakt:
Odškodnění pozůstalých při pracovních úrazech a nemocech z povolání Abstrakt Tématem mé diplomové práce je odškodnění pozůstalých při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Jedná se o téma s poměrně stálou právní úpravou a téma aktuální – nicméně převratné změny v této problematice již nelze moc očekávat. V úvodní části své práce se věnuji především teoretickému vymezení pojmu odpovědnost, pracovněprávní odpovědnost – podmínkám vzniku odpovědnosti, důvodům umožňující zproštění odpovědnosti, až nakonec dojdu i k povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody nebo nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Dále se věnuji i pojmům pracovní úraz a nemoc z povolání, kde k jejich lepšímu pochopení a zaplnění sporných otázek odkazuji i na judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Stěžejní část mé práce je ovšem věnována jednotlivým druhům náhrad poskytovaných buď přímo poškozeným zaměstnancům v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, anebo pozůstalým v případě úmrtí v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání. Věnuji se i srovnání pracovněprávní úpravy s úpravou občanskoprávní. Největší rozdíl těchto úprav je přitom patrný u bolesti a ztížení společenského uplatnění a jednorázového odškodnění pozůstalých. V závěru své práce se věnuji jednak povinnému pojištění zaměstnavatelů, které do dnešní doby nebylo dosud komplexně právně upraveno a upozorňuji zde i na další problematická ustanovení s tím spojená. Práce je poté zakončena srovnáním české právní úpravy a polské právní úpravy. Klíčová slova: Pracovní úraz, nemoc z povolání, náhrada škody a nemajetkové újmy 1
Abstract v angličtině:
Compensation for the bereaved in the case of work accidents and occupational diseases Abstract The topic of my diploma thesis is compensation for the bereaved in the case of work accidents and occupational diseases. It is a topic with a relatively settled legislation and a subject which is present – nevertheless, ground-breaking changes in this issue cannot be really anticipated any more. Introductory part of my thesis deals primarily with a theoretical definition of a term liability and liability in labor law. It deals with the conditions of inception of liability, the reasons that allow release from liability and finally, with the obligation of an employer to compensate damages or non-material damage in the cases of work accidents and occupational diseases. I also devote myself to define terms work accident and occupational disease, and for better understanding and explanation of disputable questions, I refer to judicature of the Supreme Court and the Constitutional Court. The mainstay of my thesis is dedicated to the particular types of compensation provided either directly to the aggrieved employees as the consequence of work accident or occupational disease, or to the bereaved in the case of death due to the work accident or occupational disease. I also compare the labor law regulation to the regulation of the civil law. The most significant difference between these is evident in the case of pain and difficult social application and one-time compensation of survivors. In the conclusion, I face the topic of the compulsory insurance, which has not been regulated complexly until now, and I also point out other problematic provisions related to this subject. The diploma thesis is concluded with the comparison of the Czech and Polish legislation. 1 Key words: Work accident, occupational disease, compensation for damages and non-material damage 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Pivničková 746 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Pivničková 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Pivničková 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ljubomír Drápal 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 152 kB