velikost textu

Nároky zaměstnance při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nároky zaměstnance při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Název v angličtině:
Employee's claims in the case of work accidents or occupational diseases
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Hana Špačková
Vedoucí:
JUDr. Ljubomír Drápal
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
195227
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovní úraz, nemoc z povolání, náhrada škody a nemajetkové újmy
Klíčová slova v angličtině:
work accident, occupational disease, compensation for damages and non-material damage
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této diplomové práce jsou nároky zaměstnance při pracovních úrazech a nemocech z povolání, kdy posouzení a správné stanovení výše přiznávaného nároku je stále aktuálním tématem. První část diplomové práce je věnována teoretickému úvodu a vymezení jednotlivých pojmů, které jsou podstatné pro celou práci. Postupně se tak dostávám od pracovněprávní odpovědnosti, přes povinnost k náhradě škody až k povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody nebo nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání a samotným pojmům pracovního úrazu a nemoci z povolání. Další kapitola je zaměřena na zákonné pojištění zaměstnavatele. Toto pojištění je podstatné především v případě, kdy zaměstnavateli vznikne povinnost k náhradě škody nebo nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání. Zákonné pojištění je nejdůležitější hlavně pro malé a střední zaměstnavatele, pro které by poskytnutí dané náhrady mohlo být likvidační a mohlo by vést i k ukončení jejich činnosti. Daná úprava má však své nedostatky, na které v této práci upozorňuji, a které je nutné v budoucnu řešit. Stěžejní kapitolou diplomové práce je pak kapitola týkající se jednotlivých druhů nároků zaměstnance na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, která mu vznikla pracovním úrazem nebo onemocněním nemocí z povolání, případně nároků pozůstalých v případě smrti zaměstnance, který utrpěl pracovní úraz či nemoc z povolání, a určování jejich výše. V této kapitole jsou tak, zejména prostřednictvím judikatury, rozebírány jednotlivé druhy náhrad a stanovení jejich výše. Nejpodrobněji se věnuji náhradě za bolest a ztížení společenského uplatnění, která je z hlediska existence dvojkolejné úpravy a následného dvojího určování její výše, náhradou nejproblematičtější. Poslední kapitola diplomové práce je pak srovnáním naší právní úpravy s úpravou francouzskou, kde je největší pozornost věnována především rozdílům jednotlivých úprav.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this thesis is employee's claims in the case of work accidents or occupational diseases, because the assessment and determination of damages is still an actual issue. The first part of the thesis deals with theoretical introduction and definition of terms which are material for the whole thesis. The first part defines the liability in labour law, the liability of employee and employer, work accidents and occupational diseases and mainly the employer´s liability for damages and non-material damage caused by work accidents or occupational diseases to employees. The next chapter focuses on insurance which is obligatory for all employers who employ at least one employee. This insurance is important in case of the employer becomes liable for damage or non-material damage caused by work accidents or occupational diseases. The insurance is important especially for small and medium-sized employers for whom the compensation could be liquidating and could lead to the termination of their activities. The most importatnt chapter of the thesis is the chapter concerning individual types of employee´s claims for damages or non-material damage which arise from work accident or occupational disease, or claims of survivors of employee in case of employee´s death, and their assessment. The most significant and the most problematic is the claim for pain and weakening of employee´s social position because of the difference between the legal regulation of this claim in the labour law and the legal regulation in the civil law. Therefore there is also a different assessment. The last chapter of the thesis is the comparison between the legal regulation of the Czech Republic and the legal regulation of the France. This chapter is mainly focused on differences of both legal regulations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Hana Špačková 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Hana Špačková 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Hana Špačková 316 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ljubomír Drápal 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 152 kB