velikost textu

Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
Název v angličtině:
Claims arising from invalid termination of employment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Holubová
Vedoucí:
JUDr. Ljubomír Drápal
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
195220
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
neplatné rozvázání pracovního poměru, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, zdánlivé rozvázání pracovního poměru
Klíčová slova v angličtině:
invalid employment termination, claims arising from invalid employment termination, putative employment termination
Abstrakt:
Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru Abstrakt Cílem této diplomové práce je pojednat o právní úpravě neplatného rozvázání pracovního poměru, odlišit jej od zdánlivého rozvázání pracovního poměru zakotveného do právního řádu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zejména shrnout právní úpravu a judikaturu Nejvyššího soudu týkající se nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru. V úvodu představuji cíle své diplomové práce a uvádím, proč si myslím, že nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru jsou stále aktuálním tématem. Ve druhé kapitole ve stručnosti přibližuji pracovní poměr. Ve třetí kapitole uvádím, co se rozumí rozvázáním pracovního poměru a v jednotlivých podkapitolách představuji základní náležitosti jednotlivých způsobů rozvázání pracovního poměru. Čtvrtá kapitola je věnována vadnému rozvázání pracovního poměru, pojednávám v ní proto o vztahu občanského zákoníku a zákoníku práce a o tom jaké znaky musí rozvázání pracovního poměru naplnit, aby jej bylo možné považovat za právní jednání. Ve druhé podkapitole pojednávám o zdánlivém rozvázání pracovního poměru a dopadech konceptu zdánlivosti do oblasti rozvázání pracovního poměru. Třetí podkapitola je věnována neplatnému rozvázání pracovního poměru, rozlišení mezi relativní a absolutní neplatností a důvodům neplatnosti. Pátá kapitola pak shrnuje vybrané aspekty uplatnění neplatnosti rozvázání pracovního poměru před soudem, kdy jednotlivé podkapitoly jsou věnovány lhůtě k podání této žaloby, soudu příslušnému k projednání, formulaci žaloby a rozhodnutí soudu. Šestá kapitola je pak cele věnována nárokům z neplatného rozvázání a je členěna na dvě podkapitoly, kdy první pojednává o nárocích zaměstnance vznikajících z neplatného rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem, jejíž jednotlivé části jsou věnovány právu na další zaměstnávání, právu na náhradu mzdy (platu), právu na náhradu škody a zvláštní úpravě neplatného rozvázání dohodou. Druhá pak představuje nároky zaměstnavatele z neplatného rozvázání pracovního poměru zaměstnancem, je tedy věnována pokračování zaměstnance v práci, právu na náhradu škody a zvláštní úpravě neplatného rozvázání dohodou. Třetí podkapitola pak pojednává o promlčení nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru a jejich uplatnění. Závěr práce obsahuje krátkou analýzu a zhodnocení právní úpravy. Klíčová slova: neplatné rozvázání pracovního poměru, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, zdánlivé rozvázání pracovního poměru
Abstract v angličtině:
Claims arising from invalid termination of employment Abstract The aim of this Master thesis is to analyse legislation concerning the invalid employment termination, to distinguish the invalid employment termination from putative employment termination established by Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended, and especially to summarize the legislation and case law concerning claims arising from invalid employment termination. The introductory chapter contains the aims of this thesis and represents the reasons why I think this topic is still relevant. Chapter two explains the employment briefly. Chapter three provides the brief introduction to employment termination and individual subchapters present the essentials of individual types of employment termination. Chapter four analyses invalid employment termination, and relation between the Civil Code and Labour Code and defines conditions necessary to qualify the employment termination as the act. Subchapter two analyses putative employment termination and its results in employment termination field. Subchapter three concerns the invalid employment termination, distinguishes between the void termination and voidable termination and represents its grounds. Chapter five summarizes selected aspects of court proceeding. Particular subchapters therefore concentrate on time limit for bringing an action, respective court, formulation of action and court’s decision. Chapter six deals with claims arising from invalid employment termination and is subdivided into two parts. First of them concentrates on employee’s claims arising from invalid employment termination. This subchapter consists of parts describing the right to be further employed, wage compensation, damages and claims arising from employment termination by invalid agreement. The second subchapter describes employer’s claims arising from invalid termination, e.g. right to employ the employee, damages and claims arising from employment termination by invalid agreement. Third subchapter concentrates on time limitation of claims and its bringing before court. The conclusion contains analysis and evaluation of the legislation. Key words: invalid employment termination, claims arising from invalid employment termination, putative employment termination
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Holubová 936 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Holubová 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Holubová 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ljubomír Drápal 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 152 kB