velikost textu

Atypické formy zaměstnání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Atypické formy zaměstnání
Název v angličtině:
Atypical forms of employment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Marek
Vedoucí:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Tomšej
Id práce:
195201
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Flexibilita, flexijistota, atypické formy zaměstnání, flexibilní formy práce
Klíčová slova v angličtině:
Flexibility, flexicurity, atypical forms of employment, flexible forms of work
Abstrakt:
Abstrakt Moderní globalizovaný svět se díky komunikačním technologiím velmi rychle rozvíjí. S tím souvisí i potřeba hledání stále nových atypických zaměstnání a flexibilních forem práce. Na to reagují právní předpisy jednotlivých států, které tuto flexibilitu musí umožňovat. Tyto nové formy výkonu práce stejně jako atypická zaměstnání umožňují lépe sladit osobní a pracovní život a vedou ke zvýšené produktivitě práce, což je v zájmu zaměstnanců i zaměstnavatelů. S tím úzce souvisí pojem flexicurita, který reprezentuje snahu o dosažení rovnováhy mezi flexibilitou pracovněprávních vztahů a ochrannou funkcí pracovního práva. Tato rovnováha je cílem zákonodárce. Je však velmi těžké ji dosáhnout vzhledem k opačným zájmům zaměstnanců a zaměstnavatelů. Tato diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol a následných podkapitol. Úvod je zaměřen na obecný úvod do tématu a cílů práce. V první kapitole je shrnut pojem flexicurity a snahy o její dosažení v evropském i českém právu. Následuje popis její implementace v Dánsku s návrhy pro a proti zavedení tohoto modelu v České republice. Druhá kapitola se věnuje definování pojmů atypická forma zaměstnání, flexibilní forma zaměstnání a flexibilní forma výkonu práce a jejich vzájemné rozlišení. Ve třetí kapitole jsou detailně rozebrány flexibilní formy zaměstnání a výkonu práce užívané v České republice. U každé formy je uvedena podstata jejich fungování, výhody a nevýhody, které přináší z pohledu zaměstnavatelů i zaměstnanců a případné de lege ferenda návrhy. U nich se zaměřuji na to, co by bylo dobré zlepšit pro jejich větší užívání nebo zlepšení postavení zaměstnanců. Čtvrtá kapitola pojednává o vybraných zahraničních flexibilních formách zaměstnání a výkonu práce. Stejně jako ve třetí kapitole je popsáno jejich fungování, výhody, nevýhody a hodnocení, zda je vůbec vhodné jejich zavedení do českého právního řádu, případně za jakých podmínek. Závěr je věnován krátkému shrnutí jednotlivých forem a případným dalším de lege ferenda návrhům.
Abstract v angličtině:
Abstract The modern globalized world is developing rapidly thanks to communication technologies. This trend brought about the need for new and atypical jobs and flexible forms of work. National legislations are responsible for allowing such flexibility. These new forms of work as well as atypical jobs make it possible to better reconcile personal and working life and lead to increased labour productivity, which is in the interest of both employees and employers. This is closely related to the concept of flexicurity, which represents the effort to strike balance between the flexibility of labour law relations and the protective function of labour law. This balance is the legislator's goal. However, said goal is challenging to achieve, given the opposite interests of employees and employers. This thesis is divided into four main chapters and subsequent subchapters. The introduction is focused on a general introduction to the topic and objectives of this proposal. The first chapter summarizes the concept of flexicurity and European and Czech efforts to achieve it. Then it proceeds to the description of its implementation in Denmark with advantages and disadvantages of the possible use of this model in the Czech Republic. The second chapter focuses on the definition of the key terms: atypical form of employment, flexible form of employment and flexible form of work performance and their mutual distinction. The third chapter analyzes the flexible forms of employment and work performance used in the Czech Republic in detail. For each form their function, advantages and disadvantages from the perspective of employers and employees are stated. Additionally, it mentions several de lege ferenda proposals, which focus on the implementation of possible changes which could bring improvement for a more frequent use of these forms of work and better position of employees. The fourth chapter deals with selected foreign flexible forms of employment and work performance. Equivalent to the third chapter it describes their function, advantages, disadvantages and evaluation of their implementation suitability into the Czech legal system, and if appropriate, under which conditions. The conclusion offers a brief summary of the individual forms along with more possible de lege ferenda proposals.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Marek 925 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Marek 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Marek 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Tomšej 37 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 152 kB