velikost textu

Pracovněprávní aspekty zaměstnávání HIV pozitivních osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pracovněprávní aspekty zaměstnávání HIV pozitivních osob
Název v angličtině:
Labour law aspects of employment of HIV positive persons
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Karolína Kubová
Vedoucí:
JUDr. Jakub Tomšej
Oponent:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
195198
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zaměstnávání HIV pozitivních osob, diskriminace z důvodu HIV, posuzování zdravotní způsobilosti, ochrana osobních údajů
Klíčová slova v angličtině:
Employment of HIV positive persons, discrimination on basis of HIV, assessment of medical fitness, personal data protection
Abstrakt:
Pracovněprávní aspekty zaměstnávání HIV pozitivních osob Abstrakt Tato diplomová práce popisuje a analyzuje problematiku zaměstnávání HIV pozitivních osob. Práce se zaměřuje na aspekty, které jsou v pracovněprávní oblasti pro HIV pozitivní osoby specifické či problematické. Text je rozdělen do tří kapitol. První kapitola je věnována základním informacím o infekci virem HIV a onemocnění AIDS a je východiskem pro další části práce. Popis je zaměřen zejména na zdravotní hlediska HIV/AIDS (jeho průběh, léčba, rozšíření, způsoby přenosu), ale nevynechává ani hledisko společenské percepce tohoto onemocnění. Druhá kapitola se zabývá aspekty zaměstnávání HIV pozitivních osob v pracovním poměru, na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a ve služebním poměru. Jedním z hlavních rozebíraných okruhů jsou pracovnělékařské prohlídky (vstupní, periodické a mimořádné) v kontextu HIV pozitivních uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců. Dále je probírán zánik pracovněprávních vztahů a služebního poměru ze zdravotních důvodů a ochrana osobních údajů HIV pozitivních zaměstnanců. Třetí kapitola řeší otázky spojené s diskriminací HIV pozitivních osob v pracovněprávních vztazích. Po obecném úvodu se snaží na základě rozboru mezinárodních úmluv a jiných dokumentů, evropské i české právní úpravy odpovědět na otázku, zda může být infekce virem HIV považována za zakázaný diskriminační důvod. Dále popisuje, jaké možnosti obrany proti diskriminaci v zaměstnání HIV pozitivní osoby mají. Poukazuje také na problémové oblasti v antidiskriminační úpravě služebních poměrů, a to zejména pokud jde o služební poměry příslušníků bezpečnostních sborů. Poslední část je věnována rozboru aktuální judikatury související s diskriminací ve služebním poměru a jsou dovozeny její dopady i na oblast pracovněprávních vztahů. V závěru diplomové práce jsou shrnuty a zobecněny základní získané poznatky a jsou vyzdviženy, dle autorčina názoru, nejproblematičtější oblasti právní úpravy zaměstnávání HIV pozitivních osob. Klíčová slova: Zaměstnávání HIV pozitivních osob, diskriminace z důvodu HIV, posuzování zdravotní způsobilosti, ochrana osobních údajů
Abstract v angličtině:
Labour law aspects of employment of HIV positive persons Abstract This thesis describes and analyses problematics of employment of HIV positive persons. The main focus is on the labour law aspects which are specific or problematic regarding HIV positive persons. The text is divided into three chapters. First chapter provides general information about HIV and AIDS and creates a basis for the whole thesis. The description is focused mainly on the medicinal aspects of HIV and AIDS (its progression, treatment, its spreading, means of contagion). Information about perception of the disease in society is also provided. Second chapter revolves around aspects of employment relationships and agreements on work performed outside an employment relationship with HIV positive persons, as well as with employment of HIV positives in security and armed forces. One of the main themes of this chapter is assessment of medical fitness of job applicants and employees in relation with their HIV positivity. Other discussed topics are termination of employment relationships on grounds of employees state of health and personal data protection regarding HIV status of employees. Third chapter analyses matters of discrimination of HIV positive persons in employment relationships. It aims to answer a question whether HIV can be considered a forbidden discriminatory reason on the basis of analysis of several international conventions, other international documents, European and Czech legislation. Furthermore, it summarizes possibilities of defense against discrimination and points out some problematic areas of anti- discriminatory legislation regulating legal relations of security forces. Last section analyses current case law regarding discrimination of HIV positive members of security forces and implies an impact of said case law on employment relationships. At the end of this thesis are summarized and generalized basic acquired findings and the most problematic areas (in the author’s opinion) of legislation regulating employment of HIV positive persons are highlighted. Key words: Employment of HIV positive persons, discrimination on basis of HIV, assessment of medical fitness, personal data protection
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Kubová 868 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Kubová 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Kubová 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Tomšej 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 152 kB