velikost textu

Skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů - komparativní pohled

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů - komparativní pohled
Název v angličtině:
Termination of employment on health grounds - comparison
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Klika
Vedoucí:
JUDr. Jakub Tomšej
Oponent:
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
Id práce:
195193
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zánik pracovního poměru z pracovních důvodů – komparace – rakouské pracovní právo – italské pracovní právo
Klíčová slova v angličtině:
Termination of employment on health grounds – comparison – labour law of Austria – labour law of Italy
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce představuje komparativní studii problematiky ukončování pracovního poměrů ze zdravotních důvodů na straně zaměstnance. Komparovanými státy je Česká republika, Rakousko a Itálie. Pro porozumění předmětu práce je v úvodu krátce rozebrána systematika pramenů příslušné právní úpravy v Rakousku a Itálii. Stejně tak jsou zde uvedeny jednotlivé kategorie zaměstnanců, které jsou v rakouském a italském pracovním právu rozlišovány. První kapitola poskytuje rozbor ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů na základě výpovědi. Vedle toho obsahuje tato kapitola také základní výklad týkající se formy a délky ochrany před výpovědí, která je v jednotlivých státech zaměstnancům poskytována v průběhu zdravotní indispozice. Druhá kapitola je věnována okamžitému zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele či zaměstnance a jim přirovnatelných institutů zahraničních právních řádů. Třetí kapitola přibližuje rozvázání pracovního poměru dohodou s přihlédnutím ke zdravotním důvodům a čtvrtá kapitola podává výklad problematiky odstupného v těchto souvislostech. Pátá kapitola přináší nastínění zvláštní problematiky představované skončením pracovního poměru pro konkrétní zdravotní indikace nebo ztrátu zdravotní způsobilosti k výkonu dosavadní práce ve specifických případech. Závěr práce obsahuje zobecnění získaných poznatků a také zdůraznění nejvýraznějších dílčích odchylek, které jednotlivé právní řády vykazují, a také jejich případné vyhodnocení de lege ferenda. Práce je doplněna o statistické údaje, které jsou podstatné pro porozumění socioekonomickému kontextu a případné poznámky týkající se překladu, které si vyžadují zejména některé instituty a odborná terminologie italského pracovního práva – oproti rakouskému právnímu řádu korespondují s českým právním řádem méně. Systematika diplomové práce je založena na věcné problematice, její kapitoly jsou tudíž řazeny podle jednotlivých právních institutů, které jsou v každé kapitole rozebrány napříč všemi třemi komparovanými právními řády. Vzhledem ke komplexní povaze tématu práce neobsahuje nastínění historického vývoje uvedené problematiky a rozbor právní úpravy vztahující se na služební poměr.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis provides the reader with a comparative study of the termination of employment as a result of the state of health of the employee. The compared legal systems are the legal system of the Czech Republic, Austria and Italy. For better understanding of the topic of the thesis, the Austrian and Italian system of sources of law related to the topic and the categories of employees distinguished under Austrian and Italian law are briefly described. Statistical data concerning the topic of the thesis (e.g. the number of work accidents in the three countries per year) are provided as well. Based on the extent of the thesis, the historical development of legal regulation is not analysed. The structure of the chapter is based on the legal institutes, which are always described in relation to all of the three states in one chapter. The thesis is based on the method of comparative analysis. Especially in relation to the Italian legal system, notes concerning the translation of the texts of laws are involved, because the legal institutes do not always correspond with the labour law of the Czech Republic. The sources used for the creation of this thesis were published in German, Italian, English and Czech. The sources of labour law of Austria and Italy are briefly described and analysed. The first charter provides an analysis of termination by notice based on reasons connected with the stand of health. The second charter describes the conditions and proceedings of termination without notice in connection with health reasons. In the third one the agreement on the termination of the employment contract is analysed. The fourth one brings an elementary analysis of the severance pay in the case of termination of employment based on health problems. Specific issues regarding the termination of employment in connection with the state of health are introduced and analysed in the fifth chapter of the thesis (e.g. medical fitness of professional drivers). In the conclusion of the thesis, generalization of the particular pieces of knowledge is conducted. Further, the most significant differences between the compared systems of law are counterpointed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Klika 820 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Klika 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Klika 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Tomšej 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Roman Lang, Ph.D. 446 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 152 kB