velikost textu

Pracovnělékařské služby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pracovnělékařské služby
Název v angličtině:
Company health care services
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Kheková
Vedoucí:
JUDr. Jakub Tomšej
Oponent:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
195192
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pracovnělékařské služby, subjekty pracovnělékařských služeb, lékařské posudky
Klíčová slova v angličtině:
Company health care services, parties of company health care services, medical opinion
Abstrakt:
Pracovnělékařské služby Abstrakt Předmětem této diplomové práce je právní úprava pracovnělékařských služeb. Cílem diplomové práce je popsat a zhodnotit stávající právní úpravu základních institutů pracovnělékařských služeb a poukázat na změny, které přinesla novela zákona o specifických zdravotních službách účinná od 1. listopadu 2017. Stěžejní kapitoly této práce jsou věnovány subjektům pracovnělékařských služeb a zdravotnické dokumentaci. Práce se člení na pět kapitol. První kapitola uvádí stručný přehled právních předpisů, které oblast pracovnělékařských služeb upravují. Zmíněné právní předpisy zahrnují nejen vnitrostátní právní úpravu, ale i právní úpravu mezinárodní a evropskou. Druhá kapitola vysvětluje samotný pojem pracovnělékařských služeb. Dále rozděluje pracovnělékařské služby na oblast posudkové péče, poradenské činnosti a dohledové činnosti. Třetí kapitola se týká subjektů pracovnělékařských služeb, kterými jsou poskytovatel pracovnělékařských služeb, zaměstnavatel a zaměstnanec a poukazuje také na jejich práva a povinnosti při zajišťování pracovnělékařských služeb. Největší část této kapitoly je věnována poskytovateli pracovnělékařských služeb, který má při poskytování pracovnělékařských služeb nezastupitelnou roli. Vysvětluje, které osoby mohou poskytovateli pracovnělékařských služeb být, a také, jakým způsobem má být ošetřena smlouva o poskytování těchto služeb. Čtvrtá kapitola zachycuje právní úpravu zdravotnické dokumentace a zaměřuje se především na specifika vyvstávající při jejím vedení v rámci pracovnělékařských služeb. Vymezuje nejen pojem zdravotnické dokumentace, ale také její obsahové náležitosti i podmínky pro její předávání a uchovávání. Jedna z podkapitol přibližuje právní úpravu nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů a kopií. Závěr této kapitoly popisuje ochranu osobních údajů zaměstnanců podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Závěrečná kapitola představuje jednu z klíčových kapitol diplomové práce upravující právní rámec lékařských posudků jako součásti zdravotnické dokumentace. Stěžejním bodem této kapitoly je posudkový závěr a jeho uplatnění v pracovněprávních vztazích. Poslední část se zaměřuje na přezkum lékařského posudku ve správním i soudním řízení a zabývá se problematikou závaznosti lékařského posudku v pracovněprávních vztazích.
Abstract v angličtině:
Company health care services Abstract The thesis deals with the legal regulation of the company health care services. The thesis’ aim is to describe and evaluate the current legislation of the basic institutes of the company health care services and to point out the changes brought by the amendment to the Act on Specific Health Services, which became effective on 1st November 2017. The main chapters of this work are dedicated to the parties of the company health care services and medical documentation/patients’ summaries. The thesis is divided into five chapters. The first chapter provides a brief overview of the legislation, which governs the area of company health care services. This legislation includes not only the national legislation but also the international and European law. The second chapter explains the term of health care services. It further divides company health care services into expert care, advisory and supervisory activities. The third chapter deals with the parties of the company health care services, which are the company health care services provider, the employer and the employee, and also points out their rights and obligations in the provision of company health care services. The largest part of this chapter is devoted to the company health care services provider, who has an irreplaceable role in providing company health care services. Thesis explains which persons can be company health care services providers, and also how a contract for the provision of these services should look like. The fourth chapter describes the legislation of the medical documentation and focuses primarily on the specifics arising from its management under the health care services. It defines not only the concept of medical documentation, but also its content requirements and the conditions for its transmission and retention. One of the subchapters is about viewing the medical documentation and about acquiring the excerpts and copies from it. The end of this chapter describes the protection of the employees’ personal data under the General Data Protection Regulation. The final chapter is one of the key chapters of this thesis dealing with the legal framework of medical opinion as part of the medical documentation. The main point of this chapter is the assessment conclusion and its application in labor-law relations. The last part focuses on the review of the medical opinion in administrative and judicial proceedings and deals with the issue of a binding medical opinion in labor-law relations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Kheková 746 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Kheková 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Kheková 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Tomšej 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 152 kB