velikost textu

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Název v angličtině:
Employment of persons with disabilities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kristýna Černá
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jan Kotous
Id práce:
195181
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zaměstnávání osoba se zdravotním postižením sociální podnik
Klíčová slova v angličtině:
employment person with disabilities social enterprise
Abstrakt:
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Abstrakt Tato práce se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Osoby se zdravotním postižením patří v rámci společnosti k členům se specifickými potřebami. Tyto potřeby musí být při zaměstnávání zohledněny, aby se mohly zařadit do pracovního procesu. Tato práce se věnuje způsobům, jak zohledňovat zvláštní potřeby této skupiny zaměstnanců, a pojednává o možnostech jejich uplatnění na trhu práce. Cílem této práce je zhodnotit problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením jak z hlediska teoretického, tak praktického a vytvořit přehled o tom, jak zaměstnávání osob se zdravotním postižením probíhá a co to obnáší pro jejich zaměstnavatele. Z tohoto důvodu je práce rozdělená do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část je systematicky rozdělena do osmi kapitol. První kapitola se věnuje charakteristice základních pojmů souvisejících s tímto tématem. Druhá kapitola zpracovává mezinárodní a evropskou právní úpravu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Třetí kapitola přináší informace o české právní úpravě, je zde vymezen ústavní základ práv osob se zdravotním postižením a uveden antidiskriminační zákon spolu s dalšími předpisy věnujícími se této problematice. Čtvrtá kapitola se věnuje úpravě zaměstnávání osob podle zákoníku práce. Pátá kapitola je jednou ze stěžejních částí této práce, zabývá se pracovní rehabilitací, chráněným trhem práce, příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plněním povinného podílu. Šestá kapitola se zaměřuje na motivační instrumenty pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením dle zákona o daních z příjmů a zákona o zadávání veřejných zakázek. Poslední kapitoly obsahují informace o sociálním podnikání a sociálních službách, jejichž teoretické vymezení je důležité také pro praktickou část této práce. Praktická část se věnuje konkrétnímu sociálnímu podnik u, Ergotepu, družstvu invalidů, jehož většinu zaměstnanců tvoří právě osoby se zdravotním postižením. Praktická část práce se skládá z devíti kapitol. První kapitoly obsahují základní informace o Ergotepu, družstvu invalidů, jeho vývoji, podnikové kultuře a naplňování společenské odpovědnosti. Zásadní v této části je čtvrtá kapitola věnující se postupům družstva při zaměstnávání osob se zdravotním postižením pomocí integrační personalistiky a rovněž kapitola pátá, jež pojednává o komplexní integraci prostřednictvím Sociální služby – sociální rehabilitace, což je nový projekt Ergotepu, družstva invalidů. Sedmá kapitola se věnuje projektu nazvanému Výstavba 1 prodejních center Tescoma v letech 2012-2016, na kterém je popsáno zřizování chráněných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením podle staré právní úpravy zákona o zaměstnanosti, která je srovnána s novou právní úpravou, platnou od 1. ledna 2018. Následující kapitola se věnuje tomu, jak Ergotep, družstvo invalidů plní povinný podíl, a to včetně konkrétních výpočtů. V poslední kapitole praktické části jsou zhodnoceny výsledky z provedeného kvantitativního výzkumu formou dotazníkového šetření v Ergotepu, družstvu invalidů. 2
Abstract v angličtině:
Employment of persons with disabilities Abstract This thesis deals with the employment of people with disabilities. People with disabilities belong to the society with specific needs. These needs have to be taken into account when these people are employed. This thesis focuses on taking into account the specific needs of this group of employees and discusses the possibilities of making them succesful on the labor market. The aim of this work is to evaluate the employment of people with disabilities both from the theoretical and practical point of view and to create an overview of how the employment of people with disabilities is taking place and what it means for their employers. For this reason, the thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part is systematically divided into eight chapters. The first chapter deals with characteristics of basic concepts related to this topic. The second chapter deals with international and European legislation of the employment of people with disabilities. The third chapter provides information on Czech legislation, the constitutional basis of the rights of people with disability is defined here and the Anti-Discrimination Act, along with other regulations dealing with this issue. The fourth chapter deals with the regulation of employment of persons according to the Labor Code. The fifth chapter is one of the core parts of this thesis, deals with work rehabilitation, a sheltered labor market, contributions to support the employment of people with disabilities and the fulfillment of compulsory membership. The sixth chapter focuses on motivational tools for employers of people with disabilities under the Income Tax Act and the Public Procurement Act. The last chapters contain information about social business and social services whose theoretical definition is also important for the practical part of this work. The practical part is devoted to a particular social enterprise, Ergotep, a cooperative of invalids, whose majority of employees are people with disabilities. The practica l part of the thesis consists of nine chapters. The first chapters contain basic information about Ergotep, its development, corporate culture and social responsibility. Essential in this section is the fourth chapter devoted to the cooperative procedures of employing people with disabilities through integration human resources, as well as the fifth chapter dealing with comprehensive integration through Social Service - Social Rehabilitation, which is a new project of Ergotep. The seventh chapter deals with the project entitled Construction of Tescoma Sales Centers 1 in 2012-2016, which describes the creation of protected jobs for people with disabilities under the Old Act of the Employment Act, which is compared with the new legislation, effective from 1 January 2018. The following chapter discusses how Ergotep fulfills the mandatory portion, including specific calculations. The last chapter of the practical part evaluates the results of the quantitative research carried out in the form of a questionnaire survey in Ergotep. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kristýna Černá 4.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Kristýna Černá 3.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kristýna Černá 348 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kristýna Černá 198 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Kotous 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 152 kB