velikost textu

Zaměstnávání cizinců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zaměstnávání cizinců
Název v angličtině:
Employing foreigners
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Neubauerová
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
195179
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Cizinec, zaměstnání, dlouhodobý pobyt, zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, povolení k zaměstnání
Klíčová slova v angličtině:
Foreigner, Employment, Long-term residence, Employee card, Blue card, Intra-Company Employee Transfer Card, Work permit
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce „Zaměstnávání cizinců“ rozebírá jednotlivé aspekty současné právní úpravy v oblasti zaměstnávání cizinců, primárně se zaměřením na státní příslušníky zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie. Práce je členěna do 5 částí. V první kapitole se zaměřuje na definování základních pojmů, které jsou pro zaměstnávání cizinců příznačné a v celé práci často skloňované. Jejich přesné vymezení je tak pro komplexní rozbor problematiky zaměstnávání cizinců stěžejní. Druhá kapitola přináší stručný přehled jednotlivých druhů pobytových oprávnění, na jejichž základě může cizinec na území České republiky pobývat. Přestože se celá práce zaměřuje převážně na zaměstnávání cizinců ze třetích zemí, pro komplexnost úpravy zahrnuje i občany EU a jejich rodinné příslušníky. Práce vymezuje základní rozdíl mezi potvrzením a povolením k přechodnému pobytu včetně náležitostí, které musí cizinec k jeho získání předložit. Na závěr první části kapitoly jsou shrnuty základní podmínky trvalého pobytu. Druhá část kapitoly je věnována podmínkám vstupu cizince ze třetích zemí na území schengenského prostoru, a dále základnímu vymezení krátkodobého, dlouhodobého a trvalého pobytu na území České republiky. Třetí část diplomové práce je věnována podrobné analýze zaměstnanecké karty. První část kapitoly rozebírá jednotlivé kroky, které je potřeba podstoupit v procesu jejího získání. Postup zahrnuje oznámení volného pracovního místa krajské pobočce Úřadu práce České republiky, sjednání pracovních podmínek mezi cizincem a tuzemským zaměstnavatelem, dále podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty a následné vyzvednutí biometrické karty na odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky. Druhá část kapitoly obsahuje základní charakteristiku zaměstnanecké karty v neduálním režimu včetně podmínek k získání povolení k zaměstnání. Na závěr je uveden postup k prodloužení zaměstnanecké karty a změně práce na území České republiky. Čtvrtá část diplomové práce obsahuje základní charakteristiku modré karty a karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, právní úpravu vysílání cizinců na území České republiky a sezónního zaměstnání. Poslední část diplomové práce pojednává o otázkách, související se zaměstnáváním cizinců na území České republiky. Jsou jimi povinnosti zaměstnavatele, spojené se zaměstnáváním občanů EU a jejich rodinných příslušníků a cizinců ze třetích zemí a sankce spojené s jejich porušením. Konkrétně se jedná o povinnost informační, evidenční a ohlašovací. Na úplný závěr práce nabídne nastínění do problematiky nelegální práce a agenturního zaměstnávání.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis “Employment of foreigners” analyses individual aspects of current legislation in the area of employment of foreigners. It is primarily focusing on nationals from non-EU countries. The thesis is divided into five parts. The first chapter focuses on defining the basic terms typical for the employment of foreigners and often used in the whole thesis. Their precise definition is crucial for a comprehensive analysis of the issue of employing foreigners. The second chapter provides a brief overview of the individual types of residence permits, on the basis of which a foreigner may reside in the Czech Republic. Although the thesis is mainly focused on the employment of foreigners from third countries, it also includes EU citizens and their family members for the sake of complexity. The thesis defines the basic difference between the certificate of temporary residence and the temporary residence permit, including the particulars that the foreigner must submit to obtain it. At the end of the first part of the chapter are summarised the basic conditions of permanent residence. The second part of the chapter is devoted to the conditions of entry of foreigners from third countries in the Schengen area, as well as the basic definition of short-term, long-term and permanent residence in the Czech Republic. The third part of the thesis is devoted to a detailed analysis of the employee card. The first part of the chapter analyses the steps that need to be taken in the process of obtaining the card. The procedure includes job vacancy notice to the Regional Office of the Labor Office of the Czech Republic, negotiation of working conditions between a foreigner and a domestic employer, submission of an application for issuing an employee card and subsequent collection of a biometric card at the Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior of the Czech Republic. The second part of the chapter contains the basic characteristics of the employee card in a non-dual regime, including the conditions for obtaining a work permit. Finally, there is a procedure to extend the employee card and change work in the Czech Republic. The fourth part of the thesis contains the basic characteristics of the blue card and intra-company employee transfer card, legal regulation of the dispatch of foreigners in the Czech Republic and seasonal employment. 1 The last part of the thesis deals with issues related to the employment of foreigners in the Czech Republic. They are the obligations of the employer, linked to the employment of EU citizens and their family members and foreigners from third countries and the penalties associated with their breach. Specifically, it is information, registration and reporting obligation. At the end of the thesis is an outline of the issue of illegal work and agency employment. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Neubauerová 936 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Neubauerová 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Neubauerová 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 152 kB