velikost textu

Sledování zaměstnanců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sledování zaměstnanců
Název v angličtině:
Monitoring of Employees
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Losenický
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Tomšej
Id práce:
195172
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sledování zaměstnanců, kamerové systémy, GDPR
Klíčová slova v angličtině:
Employees monitoring, closed-circuit television, GDPR
Abstrakt:
Sledování zaměstnanců Abstrakt Diplomová práce se zabývá tématem sledování zaměstnanců. Cílem diplomové práce je přinést čtenáři informace o právní úpravě monitoringu zaměstnanců s přihlédnutím k právním aspektům ochrany osobních údajů v rámci takového jed- nání, a to v reflexi nedávných změn evropské legislativy. Stěžejní právní úpravou je ustanovení § 316 zákoníku práce, jakož i právě evropská úprava ochrany osob- ních údajů GDPR. Práce je dělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje historii pracovního práva a historii ochrany soukromí a osobních údajů. Ve druhá části textu jsou rozebrána jednotlivá právní východiska sledování zaměstnanců. Třetí kapitola je věnována historii a činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů a Státnímu úřadu inspekce práce jakožto dozorovým orgánům. Poslední čtvrtá kapitola se zabývá rozborem jednotlivých způsobů sledování zaměstnanců, a to kamerovými systémy, kontrolou korespondence, telefonních hovorů a služebního počítače, sledováním polohy a biometrickou identifikací. Klíčová slova Sledování zaměstnanců, kamerové systémy, GDPR
Abstract v angličtině:
Monitoring of Employees Abstract The thesis aims to provide a critical review of the complex topic of employees monitoring to the reader. The thesis summarises the information from the le- gislation connected to employees monitoring concerning the legal aspects of per- sonal data protection. The thesis also takes into account the recent changes in European legislation. The primary legislation related to this subject is the pro- vision of Section 316 of the labour code, as well as the European regulation of personal data protection GDPR. The thesis is divided into four chapters. The first chapter offers a historical overview of the labour law and the protection of privacy and personal data. In the second chapter, the particular legal bases of employees monitoring are analysed. The third part is focused on the history and the activity of the supervisory authorities which are the Office for Perso- nal Data Protection and the State Labour Inspection Office. In the last chapter, the particular methods of employees monitoring, namely closed-circuit television, control of correspondence, phone calls and business computers, location tracking and biometric identification are described and analysed. Keywords Employees monitoring, closed-circuit television, GDPR
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Losenický 573 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Losenický 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Losenický 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Tomšej 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 152 kB