velikost textu

Agenturní zaměstnávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Agenturní zaměstnávání
Název v angličtině:
Temporary agency work
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Martínková
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Tomšej
Id práce:
195168
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Agenturní zaměstnávání, agentura práce, uživatel.
Klíčová slova v angličtině:
Temporary Agency Work, Employment Agency, User Undertaking.
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem práce je poskytnout ucelený přehled agenturního zaměstnávání. Agenturní zaměstnávání je institut, který uživatelům přináší možnost pružně reagovat na zvýšení či snížení poptávky po jejich produktech změnami v jejich pracovní síle. První část práce představuje stručný exkurz do historie agenturního zaměstnávání, se zdůrazněním pro agenturní zaměstnávání nejdůležitějších historických okamžiků, včetně vysvětlení jejich dopadů. V této kapitole je kladen důraz na českou historii agenturního zaměstnávání, ale agenturní zaměstnávání je krátce představeno i ze světového hlediska. Do právního řádu České republiky bylo agenturní zaměstnávání zavedeno až v roce 2004. Tento bod je důležitý pro pochopení postavení současného agenturního zaměstnávání na trhu práce. Stěžejní část práce se věnuje současné úpravě agenturního zaměstnávání. Analyzuje závazky České republiky vyplývající z Úmluvy č. 181 a ze směrnice 2008/104/ES. Práce poté přikračuje k české úpravě a zkoumá postavení účastníků agenturního zaměstnávání: agentury práce, uživatele a dočasně přiděleného zaměstnance. Je zde přiblížen vznik agentury práce, její povinnosti a zánik. Podrobně jsou také rozebírány smlouvy uzavírané mezi účastníky agenturního zaměstnávání. Poté následuje kapitola, která se věnuje zajištění kvality agenturního zaměstnávání. Detailně popisuje kontrolu Státního úřadu inspekce práce se zaměřením na dodržování zásady srovnatelných podmínek a potírání zastřeného agenturního zaměstnávání. Poslední část práce se věnuje postavení agenturního zaměstnávání na trhu práce. Tato část není zaměřena pouze na Českou republiku, ale věnuje se i agenturnímu zaměstnávání z pohledu světového trhu. Ze statistik jsou vyvozovány závěry, které odpovídají na otázky proč a za jakým účelem je agenturní zaměstnávání využíváno.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this diploma thesis is to offer a complete overview of the institute of temporary agency work. Temporary agency work is an institute that brings to the user undertakings the possibility to quickly adapt to the increase or decrease in demand for their products by changing the number of employees. The first part of the diploma thesis presents a brief excursion into the history of temporary agency work with focus on the most important historic moments and includes the explanation of its impacts. This chapter emphasises Czech history of temporary agency work, but it takes a quick glance at the history of temporary agency work in other states. The institute of temporary agency work was introduced to the Czech legal system as late as 2004. This point is very important to understand the uneasy position of agency employment on our labour market. The main part of this diploma thesis concerns current legal status of temporary agency work. It analyses obligations of the Czech Republic arising from the C181 and directive 2008/104/ES. The thesis continues to the Czech legal system and it analyses the positions of a private employment agency, user undertaking and an agency employee. It includes the establishment of a private employment agency, obligations during its existence and its cessation. There is a detailed breakdown of contracts that the parties of agency employment close between themselves. This is followed by a chapter focused on how is the quality of agency employment ensured. There is a detailed description of the process of control by State Labour Inspection Office. In the centre of this chapter there is the principle of equal treatment and the fight against illegal employment agencies. The last part of this diploma thesis is concerned with the position of agency employment on the labour market. This chapter is not focused solely on the Czech Republic but it looks at agency employment from international point of view. The results that are drawn from statistics answer why and with what results is agency employment used in reality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Martínková 1.36 MB
Stáhnout Příloha k práci Kateřina Martínková 377 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Martínková 322 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Martínková 378 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Tomšej 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 152 kB