velikost textu

Sport a pracovní právo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sport a pracovní právo
Název v angličtině:
Sport and labour law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Matěj Sochorec
Vedoucí:
doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Tomšej
Id práce:
195165
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sport, pracovní právo, právní postavení profesionálního sportovce
Klíčová slova v angličtině:
sport, labour law, legal status of a professional athlete
Abstrakt:
Název práce: Sport a pracovní právo Abstrakt Předmětem této práce je zhodnocení možnosti a rozsahu aplikace úpravy pracovněprávních předpisů právního řádu České republiky v oblasti právních vztahů vznikajících při výkonu profesionální sportovní činnosti v kolektivním sportu. Aktuálnost daného tématu je dána skutečností, že právní postavení profesionálních sportovců v České republice se odlišuje od praxe uplatňované ve většině ostatních evropských zemí, kde je běžným, že profesionální sportovci v kolektivních sportech uzavírají se sportovním klubem pracovní smlouvu a je jim tak přiznán status zaměstnance. Naproti tomu v České republice v současné době, ve valné většině případů, vystupují profesionální sportovci v postavení osoby samostatně výdělečně činné. V první a druhé části práce je podán obecný náhled na definici sportu, přehled a systematika pramenů, jejichž prostřednictvím je sport regulován, jakož i základní přehled způsobu organizace jednotlivých sportovních odvětví. Stěžejní třetí část práce se věnuje možným právním režimům postavení profesionálního sportovce a je především zaměřena na posouzení povahy činnosti profesionálního sportovce v kontextu definice závislé práce a aplikace zákoníku práce. Autor v této části dospívá k závěru, že znaky závislé práce jsou v činnosti profesionálního sportovce naplněny a jeho právní postavení by se tak mělo řídit výhradně předpisy pracovního práva. Následuje však také rozbor judikatury Nejvyššího správního soudu České republiky, který připouští, že z důvodu nedostatečné legislativní úpravy sportu a zvláštní povahy profesionální sportovní činnosti záleží volba právního režimu smluvního vztahu v rozhodnutí smluvních stran. V následující části práce je v kontextu pracovního práva přiblížena činnost hráčských agentů a hráčských asociací. Obsahem předposlední části práce je náhled do právní úpravy profesionální sportu v zahraničí, přičemž poznatky zde uvedené jsou následně využity v rámci závěrečné části práce, ve které se autor pokouší předestřít možné způsoby legislativní úpravy profesionální sportovní činnosti do budoucna. Klíčová slova: sport, pracovní právo, právní postavení profesionálního sportovce
Abstract v angličtině:
Title of thesis: Sport and labour law Abstract The subject of this thesis is to review the possibility and scope of the application of labour law regulations of the Czech legal order in the area of legal relations arising during the performance of professional sport activities in team sports. The topicality of this issue is due to the fact that the legal status of professional athletes in the Czech Republic differs from the practice applied in most other European countries, where it is common for professional athletes in team sports to enter into an employment contract with the sports club and thus receive employee status. By contrast, in the Czech Republic, in the vast majority of cases, professional athletes have the status of self-employed persons. In the first and second part of the thesis there is given a general view on the definition of sport, overview and systematics of sources through which sport is regulated, as well as a basic overview of the organization of sports sectors. The main part of the thesis deals with the possible legal regimes of the status of professional athlete and is mainly focused on the assessment of the nature of professional athlete activity in the context of the definition of dependent work and application of the Labour Code regulation. In this part, the author of the thesis concludes that the characteristics of dependent work are fulfilled in the activity of a professional athlete and that his legal status should therefore be governed solely by labour law. However, there is also an analysis of the case law of the Supreme Administrative Court of the Czech Republic, which admits that due to insufficient legislative regulation of sport and the specificity of professional sport activity, the choice of the legal regime of the contract depends on the decision of the contracting parties. In the following part of the thesis the activities of player agents and players associations are described in the context of labour law. The content of the penultimate part of the thesis is a view to the legal regulation of professional sport abroad and the findings presented here are also applied in the final part of the thesis, in which the author attempts to present possible ways of legislative regulation of professional sports activities in the future. Key words: sport, labour law, legal status of a professional athlete
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Matěj Sochorec 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Matěj Sochorec 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Matěj Sochorec 186 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Tomšej 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 152 kB