velikost textu

Pracovněprávní spory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pracovněprávní spory
Název v angličtině:
Labour disputes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tomáš Hemerka
Vedoucí:
doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ljubomír Drápal
Id práce:
195162
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Pracovněprávní spory Abstrakt Tato diplomová práce s názvem „Pracovněprávní spory“ usiluje o poskytnutí uceleného přehledu problematiky pracovněprávních sporů. Diplomová práce se zabývá individuálními a kolektivními pracovněprávními spory, a možnostmi jejich řešení v českém právním řádu. V práci je také zpracován exkurz do právní úpravy pracovněprávních sporů v Japonsku. Důvodem pro zpracování tématu bylo autorovo zjištění o velmi nízkém počtu a nepřiměřené délce individuálních pracovněprávních sporů v porovnání jinými spory řešenými v občanském soudním řízení. Jedním z cílů autora bylo zanalyzovat důvod těchto jevů. Diplomová práce je členěna do čtyř částí. V první části se autor zabývá základními pojmy a úvodem do daného tématu. Druhá část obsahuje kritické zhodnocení současné právní úpravy v oblasti řešení individuálních pracovněprávních sporů, poukazuje na důvody nízkého počtu a nepřiměřené délky soudního řízení. Také má za cíl ukázat na možná řešení problematických aspektů současného stavu. Je také nezbytné uvést, že jsou zde zmíněny možnosti alternativních způsobů řešení pracovněprávních sporů a učiněny návrhy pro zákonodárce. Následující a stěžejní část je věnována vybraným individuálním pracovněprávním sporům. V této části práce jsou rozebrány různé spory, které mohou nastat v souvislosti s pracovněprávním vztahem. Autor se zde zabývá například spory souvisejícími s pracovní smlouvou, přeložením, překážkami v práci nebo výpovědí. Část je pojata jako přehled sporů a není zaměřena pouze na jejich určitý typ. Poslední část se, pro úplnost tématu, zabývá kolektivními pracovněprávními spory. Autor zde stručně popisuje účastníky a druhy těchto sporů. V práci je provedena komplexní analýza problematiky pracovněprávních sporů za pomoci využití právních předpisů, soudní rozhodovací činnosti, odborné literatury a článků. Klíčová slova Pracovní právo, pracovněprávní spory, pracovněprávní vztah
Abstract v angličtině:
Labour disputes Abstract The aim of this thesis called „Labour disputes“ is to provide a comprehensive overview of the labour disputes problematic. The diploma thesis deals with individual labour law disputes and collective labour law disputes and possibilities of their solution under the Czech law. The thesis also compiles the excursion to labour law disputes in Japan. The reason for choosing this theme was author´s finding about extremely low amount as well as the very slow solution of labour law disputes contrary to other disputes solved in the ordinary civil procedure. One of the author´s goal was to analyze a reason of these phenomenons. The diploma thesis is divided into four chapters. In the first chapter author presents introduction to the topic and explains the basic terms. The second chapter critically evaluates the existing mechanisms for the resolution of labour law disputes and points out the reasons for their low amount and very slow solution. The purpose is to show possible solutions of the problematic aspects. It is also necessary to state, that here are mentioned the possibilities of alternative disputes resolution as well as the proposals for law-makers. The following and key chapter is dedicated to selected individual labour law disputes. There are analyzed various disputes related to labour law relationship. The author deals with the disputes relating with employment contract, replacement, obstacles at work or dismissal. This chapter is conceived as the summary of disputes and isn´t focused only on selected type of the disputes. The last chapter, for the completeness of the topic, deals with collective disputes. The author briefly describes the participants and types of these disputes. The thesis contains complex analysis of labour disputes problematic by using the enactments, judicial decisions, legal literature and articles. Key words Labour law, labour disputes, employment relationship
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Hemerka 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Hemerka 356 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Hemerka 354 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ljubomír Drápal 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 152 kB