velikost textu

Organizační změny zaměstnavatele a stabilita pracovněprávních vztahů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Organizační změny zaměstnavatele a stabilita pracovněprávních vztahů
Název v angličtině:
Organizational changes of employer and stability of labor relationships
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Josef Krejsa
Vedoucí:
doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
195161
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Organizační změny, stability pracovněprávních vztahů, ochrana zaměstnanace
Klíčová slova v angličtině:
Organizational changes, stability of labor relations, employee protection
Abstrakt:
Abstrakt Při psaní této práce jsem se zaměřil na podstatu a důsledky organizačních změn, které provádí zaměstnavatel, čímž ovlivňuje pracovněprávní vztahy, zejména jejich stabilitu. Zároveň jsem se snažil vysvětlit, proč je podle mého názoru důležité vyvážit poměr stability a pružnosti pracovněprávních vztahů, což se v práci projevuje zejména tím, že při popisu právní úpravy související s problematikou doplňuji svůj názor na vyváženost těchto protichůdných aspektů. Vzhledem k tomu, že organizační změny citelněji postihují slabší stranu pracovněprávních vztahů, tedy zaměstnance, soustředil jsem se při těchto hodnoceních spíše na jeho postavení. Klíčovou úlohu při výkladu právní úpravy organizačních změn a souvisejících institutů zastávají soudy prostřednictvím judikatury, kterou často musí vyplňovat mezery, které vznikají hlavně díky rozmanitosti případů, které v praxi mohou nastat. Mým hlavním zjištěním je to, že česká právní úprava organizačních změn a souvisejících institutů poskytuje v převážné většině dostatek prostoru k uskutečňování vůle zaměstnavatele i zaměstnance, stejně tak z velké části dodržuje jednu z hlavních zásad pracovního práva, tedy ochranu postavení zaměstnance. Některé instituty však zcela neodpovídají současným potřebám pracovněprávních vztahů a občas dokonce ani požadavkům Evropské unie. Proto nezbývá než věřit, že v blízké době bude dokončena a vstoupí v účinnost tak dlouho diskutovaná a připravovaná koncepční novela zákoníku práce. Těžištěm práce je výpověď daná zaměstnavatelem z tzv. organizačních důvodů, neboť skončení pracovního poměru je nepochybně nejzávažnějším důsledkem organizačních změn. V praxi dochází ke sporům zejména v případě výpovědi z důvodu nadbytečnosti, proto jsem se zabýval zejména judikaturou vztahující se k tomuto výpovědnímu důvodu.
Abstract v angličtině:
Abstract During writing of this work, I focused on the nature and consequences of organizational changes done by employer, that affect labor relations, especially their stability. At the same time, I tried to emphasize the importance of balancing the stability and flexibility of these relationships, which is mainly due to the fact that I supplement my opinion on the balance of these contradictory aspects in the description of the legislation related to the issue. Given that organizational changes affect the weaker side of labor relations, employee, more significantly, I focused on his position in these evaluations. The key role in the interpretation of legislation of organizational changes and related institutes have courts through judgments, that often have to fill gaps that arise mainly due to variability of cases that may occur in practise. The main finding is that the Czech legal regulation of organizational changes provides, in the vast majority od cases, enough freedom to implement the will of both the employer and the employee, as well as largely adheres to one of the main principles of labor laq, protection of employee status. However, some institutes do not fully match the current needs of labor relations and somentimes even the requirements of the European Union. Therefore, we can only believe that the long-discussed and forthcoming conceptual amendment to the Labor Code will be completed and put into effect in the near future. The focus of work is the notice given by the employer for so-called organizational reasons, because termination of employment is undoubtely the most serious consequence of organizational changes. There are disputes in practice especially in case of termination for redundancy, that´s why I focused mainly on judgments related to this reason for the dismissal.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Josef Krejsa 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Josef Krejsa 379 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Josef Krejsa 383 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 155 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 152 kB