velikost textu

Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele
Název v angličtině:
Work performance autside the employer's workplace
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Andrea Sovíková
Vedoucí:
prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
195155
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
práce z domova, práce na dálku, místo výkonu práce
Klíčová slova v angličtině:
homeworking, teleworking, place of work
Abstrakt:
Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele Abstrakt Tato diplomová práce má za cíl přiblížit institut výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele, zhodnotit jeho současnou právní úpravu a poskytnout možná řešení z hlediska de lege ferenda. První část práce vymezuje základní pojmy vztahující se k pojednávané problematice, kterými jsou místo výkonu práce, pravidelné pracoviště, práce z domova a práce na dálku, pro účely snadnějšího pochopení následujícího textu. Druhá část se zabývá historickým vývojem tohoto institutu od prvních právních předpisů upravujících domáckou práci až po současnou právní úpravu obsaženou v zákoníku práce a v zákoně o státní službě. Jedna kapitola této části je věnována také novele zákoníku práce z roku 2017, která měla do právní úpravy výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele vnést podstatné změny, avšak nebyla přijata. Třetí část představuje nejvýznamnější dokumenty upravující práci z domova či práci na dálku na mezinárodní úrovni a na úrovni EU. Pro zaměstnance konající práci mimo pracoviště zaměstnavatele, kteří si sami rozvrhují pracovní dobu, zavádí zákoník práce několik odchylek od zákonné úpravy. Čtvrtá část rozebírá tyto jednotlivé odchylky a jejich dopad na zaměstnance. Stěžejní pátá část se zabývá jednotlivými problematickými aspekty, které při výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele mohou nastat a snaží se nabídnout vhodná řešení, jak tyto aspekty upravit z hlediska de lege ferenda. Zejména se jedná o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovní úrazy, nemoci z povolání a s tím související nedotknutelnost obydlí. Další kapitoly jsou věnovány kontrole výkonu práce, ochraně dat, evidenci pracovní doby a změně v účelu užívání stavby. Obsahem šesté části je komparace české právní úpravy a některých jejích dílčích institutů s právními úpravami Slovenska, Polska a Spolkové republiky Německo. Poslední část představuje výhody a nevýhody, které práce z domova a práce na dálku zaměstnancům a zaměstnavatelům přinášejí. Klíčová slova: práce z domova, práce na dálku, místo výkonu práce
Abstract v angličtině:
Work performance outside the employer‘s workplace Abstract The aim of this diploma thesis is to describe the institute work performance outside the employer’s workplace, to assess its current legislation and to provide possible solutions in terms of de lege ferenda. The first part of the diploma thesis defines basic terms relating to discussed issues, which are place of work, regular workplace, homeworking and teleworking, for the purposes of better understanding of the following text. The second part deals with the historical development of this institute from the first legal regulations relating to homeworking to current legislation contained in the Labour Code and in Act on Civil Service. One chapter of this part is also dedicated to amendment of the Labour Code from 2017, which should have brought substantial changes into this institute, but it was not accepted. The third part represents the most significant documents concerning homeworking or teleworking at the international level and at EU level. The Labour Code introduces several variations from statutory regulations for employees who work outside the employer’s workplace and organize their working time themselves. The fourth part analyses individual variations and their impact on employees. The pivotal fifth part deals with individual problematical aspects which may occur during work performance outside the employer’s workplace and tries to offer possible solutions for altering these aspects in terms of de lege ferenda. In particular, it is ensuring health and safety at work, accidents at work, occupational diseases and home inviolability related to them. Other chapters are dedicated to control of work performance, data protection, records of working hours and change in the structure use purpose. The content of the sixth part is a comparison of the Czech legislation and some of its partial institutes with legislations of Slovakia, Poland and Germany. The last part outlines advantages and disadvantages which homeworking and teleworking bring to employees and employers. Key words: homeworking, teleworking, place of work
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Andrea Sovíková 855 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Andrea Sovíková 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Andrea Sovíková 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 214 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 152 kB