velikost textu

Societa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Societa
Název v angličtině:
Partnership
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tomáš Zach
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
195141
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Societa, Společnost, Společenská smlouva
Klíčová slova v angličtině:
Societas, Partnership, Partnership Agreement
Abstrakt:
Abstrakt Societa Cílem této rigorózní práce je nabídnout čtenářům komplexní pohled na societu jako smluvní nástroj sdružování osob za společným cílem. Pozornost je věnována nejen pozitivněprávní úpravě society v současném právu, ale i historickým východiskům tohoto svébytného právního institutu a jeho odlišení od jiných asociačních útvarů soukromého práva, především pak od soukromoprávních korporací. Práce je rozdělena na úvod, tři hlavní kapitoly a závěr. První kapitola nastiňuje vývoj society v právních dějinách. Od svých prvopočátků souvisejících patrně se společenstvím bratří hospodařících po smrti otce na společném statku (consortium) se societa v období klasického římského práva vyvinula v konsenzuální kontrakt používaný především pro obchodní účely (societas quaestus). Ve středověku vyrostla na základech society její vývojová adaptace – compagnia – která přispěla k prudkému rozvoji námořního obchodu v italských městských státech. Ke znovuobjevení society pak došlo v období velkých kodifikací 19. století, z nichž největší vliv na české právní myšlení měl bezpochyby obecný zákoník občanský z roku 1811. V podrobnostech je pojednáno i o pohnutých osudem society v období komunistického práva a jejímu vzestupu po změně společenských a hospodářských poměrů v roce 1989. Druhá kapitola se pokouší o teoretické ukotvení society v systému českého soukromého práva a její odlišení od vybraných soukromoprávních korporací. Jsou analyzovány charakteristické rysy society, její specifické postavení v rámci smluvního práva a výhody a nevýhody sdružování osob v této formě. Třetí kapitola se věnuje pozitivněprávní úpravě society v současném právu, tj. společnosti dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Po vymezení podstatných náležitostí tohoto smluvního typu se výklad věnuje především vzniku a zániku členství na společnosti, příspěvkům společníků na společný účel, pravidlům správy vnitřních záležitostí společnosti a jednání kolektivu smluvních stran jménem společnosti. Zvláštní pozornost je věnována otázce kogentnosti a dispozitivnosti některých ustanovení občanského zákoníku o společnosti. Závěr této práce se pokouší o syntézu provedených dílčích analýz a stanovuje výzvy při výkladu pozitivního práva na pozadí získaných historických a teoretických znalostí o societě. Klíčová slova: Societa, Společnost, Společenská smlouva
Abstract v angličtině:
Summary Partnership The purpose of this rigorosum thesis is to offer a comprehensive view of partnership as a purely contractual arrangement which allow its members to cooperate in order to advance their mutual interests. Partnership is thus analyzed not only as a concept regulated by positive law but also from the historical and theoretical point of view. The thesis is composed of an introduction, three main chapters and a conclusion. The first chapter outlines the historical foundations of partnership. From the community of brothers running the family estate after the death of their father (consortium) partnership evolved into a consensual contract of the classical Roman law which was used mainly for commercial purposes (societas quaestus). In the middle ages, partnership was further developed into compagnia, which substantially enhanced the maritime business operations in Italian city states. In the 19th century, Roman-law partnership was “re-invented” by large codifications of private law, of which the most important in the Czech lands was the General Civil Code from 1811. Finally, this chapter analyzes in detail the troubled history of partnership under the communist regime and its rise after the socio-economic conditions changed in 1989. The second chapter deals with the theoretical aspects of partnership in Czech law and tries to differentiate it from private law corporations. Distinctive traits of partnership, its particular position within a contract and the law, and its advantages and disadvantages are analyzed as well. The third chapter discusses the regulation of partnership in positive law, i.e. the relevant provisions of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code. After defining the essential requisites of this contractual arrangement, this chapter looks at the conditions of membership, contributions of its members, rules of administration and the manner in which the partners act vis-à-vis third parties. Particular attention is given to distinguishing mandatory and non- mandatory rules governing partnership. The conclusion aims to synthesise the outcome of the previous chapters and argues that the relevant provisions governing partnership in positive law should be interpreted in accordance with the historical and theoretical roots of this legal concept. Keywords: Societas, Partnership, Partnership Agreement
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Zach 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Zach 406 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Zach 326 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 167 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 192 kB