velikost textu

Forenzní sociální práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Forenzní sociální práce
Název v angličtině:
Forensic social work
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Sabina Charlie Marešová
Vedoucí:
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Oponent:
ThDr. Markéta Kateřina Holečková
Id práce:
195137
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Forenzní vědy, sociální práce, sexuální násilí, trestní zákoník, krizová intervence, resocializace, oběti trestných činů, pachatelé trestné činnosti
Klíčová slova v angličtině:
Forensic sciences, social work, sexual violence, penal code, crisis intervention, resocialization, crime victims, Committing crimes
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá forenzní sociální prací. Jedná se o směr sociální práce, přičemž výraz forenzní sociální práce nalezneme převážně v cizojazyčné literatuře. Cílem práce je definovat forenzní sociální práci s přihlédnutím k našemu právnímu systému a zákonu 108/2006 o sociálních službách, ukotvit tuto definici v českém sociálně právním systému a navázat tak na vývoj ostatních oborů jako jsou forenzní psychologie, antropologie a sociologie a poukázat na to, že forenzní sociální práce je součástí interdisciplinární a internacionální spolupráce a kooperace při forenzních vědách. Součástí této diplomové práce, je i kvalitativní výzkum současné praxe sociální práce při pomoci dospělému klientovi, který se stal obětí sexuálního násilí.
Abstract v angličtině:
This diplom thesis deals with forensic social work. It is a direction of social work, and the expression of forensic social work can be found mostly in foreign literature. The aim of this work is to define forensic social work with regard to our legal system and law 108/2006 on social services, to anchor this definition in the Czech social and legal system and to follow the development of other fields such as forensic psychology, anthropology and sociology that forensic social work is part of intrdisciplinary and international cooperation and cooperation in the forensic sciences. Part of this thesis is a qualitative research of the current practice of social work in helping an adult client who has been the victim of rape or other sexual assault.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sabina Charlie Marešová 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sabina Charlie Marešová 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sabina Charlie Marešová 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 269 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThDr. Markéta Kateřina Holečková 477 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB