velikost textu

Životní styl lidí s tělesnými modifikacemi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Životní styl lidí s tělesnými modifikacemi
Název v angličtině:
Life style of people with body modifications
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lucie Šimůnková
Vedoucí:
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Id práce:
195111
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Pedagogika — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
modifikace, tetování, piercing, skarifikace, těžší modifikace, subkultura, životní styl, minorita
Klíčová slova v angličtině:
lifestyle, subculture, minority, modification, tattoo, piercing, heavy modification
Abstrakt:
NÁZEV: Životní styl lidé s tělesnými modifikacemi AUTOR: Lucie Šimůnková KATEDRA (ÚSTAV) Katedra Pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. ABSTRAKT: V této práci se věnuji tématu životního stylu lidí s tělesnými modifikacemi jako jsou tetování, piercing, roztažení uší a další. V teoretické části vysvětlím veškeré pojmy, stručně popíši historii modifikací, část bude věnována i pohnutkám k pořízení nějaké modifikace a také jejich významům. Praktická část bude věnována osobním zkušenostem, životním postojům a názorům jedinců s modifikacemi. Ke zjištění těchto informací bude použita metoda rozhovoru. Cílem práce je zjistit, jak společnost lidi s tělesnými modifikacemi vnímá, jestli tetování či piercingy ovlivňují osobní či profesní život lidí, kteří je mají a pokud ano, tak jak. Dále je cílem zjistit, co respondenty motivovalo k rozhodnutí s modifikacemi začít, jak se na toto rozhodnutí dívají dnes a také jak na onu první modifikaci reagovala rodina a nejbližší okolí. KLÍČOVÁ SLOVA: modifikace, tetování, piercing, skarifikace, těžší modifikace, subkultura, životní styl, minorita
Abstract v angličtině:
TITLE: Life style of people with body modifications AUTHOR: Lucie Šimůnková DEPARTMENT: Katedra Pedagogiky SUPERVISOR: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. ABSTRACT: In this work I deal with the theme of life style of people with body modifications, e.g. tattoos, piercing, ears stretching. In the theoretical part I explain all the terms, I briefly describe history of modifications, a short part is dedicated to people's personal motives to get modification and also its research. The practical part is dedicated to personal experiences, people's with modification lifestyle attitudes and opinions. To find out these information the method of interview is used. The aim of this work is to find out how the society perceives people with body modifications, whether tattoos or piercings influence the personal or professional life of people who have them and if so how. Furthermore, the aim is to find out what motivated the respondents begin with the modifications, how they look at this decision today and also how the family and the immediate surroundings reacted to the first modification. KEYWORDS: Modifications, tattoo, piercing, scarification, heavy modification, subculture, lifestyle, minority
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Šimůnková 735 kB
Stáhnout Příloha k práci Lucie Šimůnková 285 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Šimůnková 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Šimůnková 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 456 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Linková, Ph.D. 439 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB