velikost textu

Zájem obchodní korporace a jeho ochrana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zájem obchodní korporace a jeho ochrana
Název v angličtině:
The interest of the business corporation and its protection
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marek Görges
Vedoucí:
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Id práce:
195058
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zájem obchodní korporace; ochrana zájmu obchodní korporace; modely správy obchodní korporace; model maximalizace a udržitelnosti entity.
Klíčová slova v angličtině:
Corporate interest; interest of business corporation; corporate interest protection; model of corporate governance; Entity Maximisation and Sustainability Model.
Abstrakt:
Zájem obchodní korporace a jeho ochrana Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou zájmu obchodní korporace a snaží se o vytvoření uceleného přehledu, který má čtenáři umožnit seznámit se se základními faktory, které jej utvářejí. Při zachování vazby na českou právní úpravu a rozhodovací praxi soudů tak v základní rovině popisuje obsah zájmu obchodní korporace a poukazuje na právní instituty, které tento obsah dotvářejí i nepřímo. Je tak činěno třemi způsoby, které jsou rozděleny do tří částí práce a které se na sebe snaží navazovat tak, aby byl zřejmý jejich vztah v případě, že spolu zdánlivě nesouvisí. S ohledem na specifika jednotlivých typů obchodních korporací je pak při nastínění základních odlišností a základních rozlišovacích kritérií ponecháno na čtenáři, aby zejména v teoretické rovině druhé a třetí části práce aplikoval závěry vztahující se primárně na kapitálové společnosti přiměřeně i na ostatní typy obchodních korporací. V první části se nachází letmé shrnutí vývoje obchodních korporací ve vztahu k jejich ekonomickému rozměru a dále se poukazuje na otázku střetu zájmů jednotlivých vlivových aktérů či faktorů uvnitř i vně korporace. Proto je následně nastíněn základní přehled subjektů, které ovlivňují zájem korporace včetně možných příkladů s odkazem na právní základy obchodních korporací a skrze jejichž právní uchopení lze uvažovat o dotvoření přehledu o zájmu obchodní korporace. Druhá část se zabývá mechanismem faktického utváření zájmu korporace a shrnutím jednotlivých koncepcí reprezentujících snahu o definování zájmu obchodní korporace ve smyslu žádoucího stavu. Třetí část pak uvádí existující příklady ochrany zájmu korporace. Práce potom kombinací souhrnu základních doktrinálních směrů a průřezového rozboru obecné úpravy korporací na její nosné prvky dochází k tomu, že je vhodné vnímat jako základní vlastnost obchodní korporace její samostatný zájem a tento právně reflektovat. Dále navrhuje extenzivní přístup pro potřeby další analýzy zájmu obchodní korporace prostřednictvím rozboru právní úpravy zájmových skupin, která může představovat ve vztahu k ochraně zájmu obchodní korporace dotvářející prvek. Klíčová slova: Zájem obchodní korporace; ochrana zájmu obchodní korporace; modely správy obchodní korporace; model maximalizace a udržitelnosti entity.
Abstract v angličtině:
The Interest of the Business Corporation and its Protection Abstract This thesis is about the general interests of business corporations. It creates a comprehensive overview, designed to enable the reader to become acquainted with the basic factors which are shaping such interests. While maintaining the link to Czech legal regulation and jurisprudence, it describes the nature of business corporations’ interests at a basic level and it points to legal institutions that might indirectly complement this idea. The objectives detailed above are pursued in three ways, each of which is considered in one of the three parts of the thesis. The three parts follow each other sequentially, leading the reader through a comprehensive path to understanding some areas of the law that, at first, might seem unrelated. It sets basic distinguishing criteria for the different types of business corporations. These criteria are important for the thesis’ eventual conclusions, which are in the theoretical level related primarily to capital companies. In the first part of the thesis, there is a brief summary of the historical development the economic aspect of business corporations and a discussion on conflict of interest issues, both inside and outside the corporation, which influence corporate interest. The second part deals with the mechanism of an actual formation of the interest of the corporation and offers the summary of the theoretical concepts representing the effort to define the interest of the business corporation on the academic level. The third part of the thesis presents some of existing examples of corporate interest’s protection. The thesis then combines a summary of basic doctrinal attitudes with a cross-sectional analysis of main elements of corporation’s legal status. In conclusion, it proposes that it might be appropriate to perceive the independent self-standing interest of business corporation as one of its essential characteristics, and to reflect this legally. Furthermore, it proposes an extensive approach to the interest of the business corporation through the analysis of the protective regulation of the interest groups, which may represent the final element of truly protecting the business corporation’s interests. Keywords: Corporate interest; interest of business corporation; corporate interest protection; model of corporate governance; Entity Maximisation and Sustainability Model.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Görges 1.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Görges 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Görges 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 240 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 216 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 152 kB