velikost textu

Obchodní podmínky a doložky v obchodních vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obchodní podmínky a doložky v obchodních vztazích
Název v angličtině:
Commercial Terms and Clauses in Business Transactions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Elizaveta Gerasimenko
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
Id práce:
195046
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obchodní podmínky, vykládací doložky, obchodní vztahy
Klíčová slova v angličtině:
commercial terms, commercial clauses, business transactions
Abstrakt:
Abstrakt Obchodní podmínky a doložky v obchodních vztazích Tato diplomová práce je zaměřená na téma obchodní podmínky a doložky v obchodních vztazích. Právní úprava institutu obchodních podmínek zůstává stručná, ovšem oproti předchozí právní úpravě platné do 1. 1. 2014, obsahuje řádu novinek. Významnou novinku představuje problematika kolize obchodních podmínek, dále jsou to pravidla pro jednostrannou změnu, a také nově zakotvené obsahové korektivy v podobě překvapivých ujednání. Tato skutečnost poskytuje prostor pro odbornou literaturu k vytváření různých názorů a odpovědí na otázky, které poskytuje právní praxe. Při tom jsou dneska obchodní podmínky běžnou součástí smluv. Používání obchodních podmínek velice urychluje kontraktační proces a snižuje náklady. Kromě obchodních podmínek se v praxi hodně používají smluvní doložky obsažené ve vykládacích pravidlech, a to zejména ve sféře mezinárodního obchodu. Cílem této práce je analyzovat, jak na otázky týkající se problematiky obchodních podmínek odpovídají znalci obchodního práva. V rámci své práce jsem se podívala i na legislativní řešení zahraniční literatury – na Vídeňskou úmluvu o mezinárodní koupi zboží CIGS, na Principy mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a na Principy evropského smluvního práva PECL. V první kapitole jsem vymezila pojetí obchodních podmínek, jejich rozdělení a funkce. Ve druhé kapitole jsem se zabývala inkorporací obchodních podmínek, a to jak ve vztazích mezi podnikateli, tak i mezi nepodnikateli. Ve třetí kapitole jsem se věnovala problému kolizí obchodních podmínek, zejména pravidlu průniku. Ve čtvrté kapitole jsem se zabývala specifickou obsahovou kontrolou obchodních podmínek, zejména zákazu překvapivých ujednání. V páté kapitole jsem rozebrala problematiku změn obchodních podmínek. Zaměřila jsem se na jednostrannou změnu. V poslední kapitole jsem řešila problematiku doložek obsažených ve vykládacích pravidlech, a uvedla příklady doložek Incoterms. Klíčová slova: obchodní podmínky, vykládací doložky, obchodní vztahy.
Abstract v angličtině:
Abstract Commercial Terms and Clauses in Business Transactions This diploma thesis is focused on the topic of commercial terms and clauses in business transactions. Legislation of commercial terms remains concise, but it contains some news in comparation with the previous legislation valid until January 1st 2014. A major novelty is the issue of conflicts of commercial terms (the battle of forms), the rules for unilateral change and also newly grounded content corrections in the form of surprising arrangements. This fact provides a space for professional literature to create a variety of views and answers to the questions that legal practice provides. Today, commercial terms are a common part of contracts. Using the terms greatly accelerates the contracting process and reduces the costs. Commercial clauses contained in some interpretative rules are also frequently used, mainly in the international business. The aim of this thesis is to analyse how business law experts respond the questions regarding to commercial terms and clauses. As a part of my work, I have also looked at the legislative solutions in the UN Convention on the International Sale of Goods CIGS, the Principles of international trade agreements UNIDROIT and the Principles of European contract law PECL. In the first chapter I defined the concept of commercial terms, their division and function. In the second chapter, I was dealing with the incorporation of commercial terms, both in relations between merchants and between non-merchants. In the third chapter I pursued the problem of the battle of forms, especially the knock-out rule doctrine. In the fourth chapter I was dealing with a specific content control of the commercial terms, especially the prohibition of surprising arrangements. In the fifth chapter I discussed the issue of commercial terms changes. I focused on a unilateral change. In the last chapter, I tackled the issue of the clauses contained in the interpretative rules and gave the examples of the clauses used in the rules of interpretation Incoterms. Key words: commercial terms, commercial clauses, business transactions 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Elizaveta Gerasimenko 871 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Elizaveta Gerasimenko 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Elizaveta Gerasimenko 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 307 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 235 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 152 kB