velikost textu

Povinná účast žen v orgánech obchodních korporací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Povinná účast žen v orgánech obchodních korporací
Název v angličtině:
Obligatory representation of women on corporate boards
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Martiňáková
Vedoucí:
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Oponent:
JUDr. Klára Hurychová, Ph.D.
Id práce:
195008
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Genderová diverzita, Kótovaná akciová společnost, Ženy v radách
Klíčová slova v angličtině:
Gender diversity, Stock listed companies, Women on boards
Abstrakt:
Abstrakt Povinná účast žen v orgánech obchodních korporací Tato práce se zabývá tématem povinné účasti žen v orgánech zejména kótovaných akciových společností z teoretického hlediska se zaměřením na evropskou a českou právní úpravu. Ženy jsou totiž v této oblasti dlouhodobě nedostatečně zastoupeny, čímž dochází nejen k narušení základní lidskoprávní zásady týkající se rovnosti pohlaví, ale též k nevyužívání dostupných lidských zdrojů a tím plýtvání talentů. Ve druhé kapitole je nejprve pospán vývoj unijního práva ve vztahu k pozitivním opatřením, kterými je možné vyšší účast žen v orgánech obchodních korporací ospravedlnit ve vztahu k zásadě nediskriminace, přičemž je zmíněna i nejdůležitější judikatura ESD, a v návaznosti je pak zmíněno, jakým způsobem umožňuje přijetí pozitivních opatření česká právní úprava. Ve druhé kapitole jsou také zmíněny ekonomické aspekty účasti žen v orgánech obchodních korporací, v tom smyslu, jak může přítomnost žen daný orgán a potažmo i celou korporaci ovlivnit. Ve třetí kapitole jsou popsány prostředky, kterými lze účast žen v orgánech obchodnicích korporaci zvýšit, jakých cílů lze dosáhnout, a jaké sankce lze uložit v případě nedodržení stanovených cílů. Také jsou zmíněny argumenty pro i proti zavádění zákonných kvót. Čtvrtá kapitola se zabývá návrhem směrnice Evropské Komise o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách, přičemž je představen její obsah, včetně změn provedených maltským předsednictvím, a také jsou zmíněny argumenty příznivců i odpůrců proti jejímu přijetí. V závěru kapitoly jsou reflektovány dvě nedávné směrnice, které přinesly již určité změny v této oblasti do českého právního řádu. V páté kapitole je pospána situace v České republice z hlediska účasti žen v orgánech obchodních korporací, přičemž je zmíněn aktuální přístup české vlády i souvisejících orgánů, a též je předložen návrh možné úpravy v této oblasti. Klíčová slova Genderová diverzita Kótovaná akciová společnost Ženy v radách 76
Abstract v angličtině:
Abstract Obligatory representation of women on corporate boards The main topic of this master thesis deals with obligatory women representation on boards of stock listed companies from the theoretical point of view with focus on European and Czech legislation. Women are under-represented in this area for a long time, which not only violates the basic human rights principle regarding gender equality, but also does not use the available human resources and thus wastes talent. The second chapter first describes the development of EU law in relation to positive measures that can justify a higher participation of women in the bodies of business corporations in relation to the principle of non-discrimination, mentioning the most important case law of the ECJ. Than is also mentioned the possibility of positive measures in Czech legislation. The second chapter also mentions the economic aspects of women's representation on boards in the sense that the presence of women can influence the body and thus the whole corporation. The third chapter describes the means by which women's participation in corporate bodies can be increased, what goals can be achieved and what sanctions can be imposed in case of non-compliance with the set goals. The arguments for and against the introduction of legal quotas are also mentioned. The fourth chapter deals with a proposal for a directive of the European Commission on improving the gender balance between supervisory / non-executive directors of listed companies, presenting its content, including the changes made by the Maltese presidency, and arguments of supporters and opponents against its admission. At the end of the chapter are reflected two recent directives, which have already brought some changes in this area into the Czech legal order. The fifth chapter describes the situation in the Czech Republic in terms of women's participation in the bodies of business corporations, mentioning the current approach of the Czech government and related bodies, and also proposes a possible adjustment in this area. Key-words Gender diversity Stock listed companies Women on boards 77
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Martiňáková 1.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucie Martiňáková 167 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Martiňáková 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Martiňáková 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 507 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Klára Hurychová, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 152 kB