velikost textu

(Ne)převoditelnost podílu v obchodních korporacích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
(Ne)převoditelnost podílu v obchodních korporacích
Název v angličtině:
(Non-)transferability of shares in business corporations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Ondřej Coufal
Vedoucí:
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Id práce:
195003
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
převoditelnost, podíl, obchodní korporace
Klíčová slova v angličtině:
transferability, share, business corporation
Abstrakt:
(Ne)převoditelnost podílu v obchodních korporacích Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá (ne)převoditelností podílu ve veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti. Podíl představuje účast společníka obchodní korporaci a každá forma obchodní korporace má v zákoně o obchodních korporacích upravenou převoditelnost podílu jiným způsobem. Převod podílu je buď zakázán, určitým způsobem omezen nebo umožněn bez omezení. Jednotlivé právní úpravy převoditelnosti se liší také tím, zda se od nich mohou společníci odchýlit či nikoliv. Rozdíly mezi jednotlivými právními úpravami jsou způsobeny zejména osobní nebo kapitálovou povahou obchodní korporace. Cílem této práce je zjistit, jaké důvody vedly zákonodárce k současné právní úpravě převoditelnosti podílu v obchodních korporacích a zároveň posoudit, zda je tato právní úprava vhodným řešením. Hodnocení vhodnosti probíhá zejména s přihlédnutím k povaze a účelu společnosti. Diplomová práce je strukturovaná do pěti částí. První část diplomové práce se věnuje teoretickému úvodu a vymezuje pojmy podíl a obchodní korporace. Druhá a třetí část diplomové práce přináší detailní rozbor převoditelnosti podílu v obchodních společnostech, včetně výkladových nejasností a diskuzí, které současná právní úprava vyvolává. Součástí druhé části je také historický vývoj převoditelnosti podílu v jednotlivých formách obchodních společností a komparace se zahraniční právní úpravou. Čtvrtá a pátá část jsou pro tuto diplomovou práci klíčové a odpovídají na položené otázky. Čtvrtá část diplomové práce popisuje důvody, které vedly zákonodárce ke znění současné právní úpravy převoditelnosti podílu. Pátá část diplomové práce na závěr hodnotí právní úpravu z hlediska vhodnosti. Součástí páté části jsou také autorovy návrhy de lege ferenda, jak stávající úpravu zpřesnit a zamezit výkladovým nejasnostem. Odpovědi na položené otázky a nejdůležitější poznatky jsou shrnuty na konci práce v závěru. Klíčová slova: převoditelnost, podíl, obchodní korporace
Abstract v angličtině:
(Non-)transferability of shares in business corporations Abstract This diploma thesis deals with (non-)transferability of shares in unlimited partnership, limited partnership, limited-liability company and joint-stock company. A share represents participation of a shareholder in business corporation. Each form of business corporation has a different modification of share transferability in the Business Corporation Act. Transfer of share is either prohibited, limited or allowed without any limitation. The rules on transferability also differ as to whether shareholders may deviate from them or not. The differences are mainly due to the personal or capital nature of the business corporation. The aim of this work is to determine the reasons which led the legislature to current transferability of shares in business corporations and to assess whether this legislation an appropriate solution is. The diploma thesis is structured into five parts. The first part deals with the theoretical introduction and defines a share and business corporations. The second and third part of the diploma thesis provides a detailed analysis of the transferability of the share in business companies, including the explanatory uncertainties and discussions that the current legislation raises. Part of the second part is also the historical development of the transferability of share and the comparison with the foreign legal regulation. The fourth and fifth parts are key to this diploma thesis and answer the questions asked in the beginning. The fourth part of the diploma thesis describes the reasons which led the legislature to the current legislation on the transferability of share. The fifth part of the diploma thesis finally evaluates the legal regulation from the point of view of suitability. The fifth part also includes the author's de lege ferenda proposals on how to refine the existing regulation and to avoid any explanatory confusion. Answers to the questions asked and the most important findings are summarized at the end of the diploma thesis. Key words: transferability, share, business corporation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ondřej Coufal 878 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ondřej Coufal 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ondřej Coufal 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 559 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 152 kB