velikost textu

Úpadek řízené osoby a jeho "koncernové" důsledky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úpadek řízené osoby a jeho "koncernové" důsledky
Název v angličtině:
Insolvency of a dependant person and its group consequences
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Smetana
Vedoucí:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
194999
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
úpadek řízené osoby
Klíčová slova v angličtině:
dependant entity insolvency
Abstrakt:
Úpadek řízené osoby a jeho „koncernové“ důsledky Abstrakt Práce se věnuje důsledkům, které zákon o obchodních korporacích a insolvenční zákon stanoví pro případ úpadku řízené osoby ve vztahu ke zbylým entitám v koncernu. Nejprve jsou rozebrána obecná koncepční východiska a vysvětlena hodnota principů omezeného ručení a samostatné právní osobnosti v kontextu podnikatelského seskupení. Jedna kapitola je věnována mezinárodním otázkám, které vyvstávají v souvislosti s úpadkem v rámci podnikatelských seskupení, tedy jednak otázkám mezinárodního práva soukromého, jednak otázkám harmonizace. Důležitost harmonizace je vysvětlena s odkazem na universalismus, vedoucí myšlenkový směr v řešení přeshraničního úpadku a v dalších částech práce je český právní řád hodnocen komparativně s mezinárodními standardy insolvenčního práva UNCITRAL a Světové banky. Dále jsou analyzovány cesty, kterými je možné dovodit odpovědnost (ručení) člena skupiny za dluhy insolventní korporace. Těmi je zejména z anglického práva převzatý institut wrongful trading obsažený v § 68 zákona o obchodních korporacích a ručení řídící osoby za dluhy řízené osoby, pokud řídící osoba způsobí řízené osobě úpadek. V této části je využita komparace s anglickou úpravou a hodnocení projednávané novely zákona o obchodních korporacích. Analyzována je též otázka vyrovnávání újmy v rámci koncernu a jaký vliv na ni má úpadek, podle toho zda je, nebo není způsoben řídící osobou. Část práce je věnována odporovatelnosti právním jednáním v kontextu podnikatelských seskupení. Následující kapitola se věnuje substantivní konsolidaci a procedurální koordinaci řízení více členů skupiny a závěrem jsou řešeny procesní instituty, které dopadají na spřízněné osoby v průběhu insolvenčního řízení. Mezi nimi je řešena především problematika hlasovacích práv spřízněných osob a nově zavedená povinnost dokládat skutečného majitele. Klíčová slova: úpadek řízené osoby
Abstract v angličtině:
Insolvency of a dependant person and its group consequences Abstract The thesis deals with the consequences that the Czech Act on Business Corporations and the Insolvency Act provides for the case of bankruptcy of a dependant entity in relation to the remaining entities in the group. First, the general conceptual bases are discussed and the value of the principles of limited liability and individual legal personality in the context of the business group is explained. One chapter is devoted to international issues that arise in the context of bankruptcy within business groups, that is, both private international law and harmonization issues. The importance of harmonization is explained with reference to universalism, the leading way of thinking in solving cross-border bankruptcy, and in other parts of the thesis, Czech law is compared with the international standards of insolvency law of UNCITRAL and the World Bank. Furthermore, the ways in which the liability of a group member for the debts of an insolvent corporation can be inferred are analyzed. These include, in particular, the English law inspired wrongful trading regime contained in s. 68 of the Act on Business Corporations and the liability of the dominant entity for the debts of the dependant entity if the dominant entity causes the dependant entity to go bankrupt. In this part there is a comparison with the English law version and an evaluation of the discussed amendment to the Act on Business Corporations. The issue of balancing harm within a group is also analyzed and the effect of bankruptcy on it, depending on whether or not it is caused by the dominant entity. Part of the work is devoted to avoidance of transactions in the context of business groups. The following chapter deals with the substantive consolidation and procedural coordination of insolvency proceedings of more than one member of a group and concludes with procedural questions that have an impact on related parties during insolvency proceedings. Among them, the issue of related parties' voting rights and the newly introduced obligation to prove the beneficial owner are addressed. Key words: dependant entity insolvency
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Smetana 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Smetana 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Smetana 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 285 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 152 kB