velikost textu

Hodnocení revitalizačních efektů na vodních tocích se zaměřením na hydromorfologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení revitalizačních efektů na vodních tocích se zaměřením na hydromorfologii
Název v angličtině:
Assessment of river restoration effects based on hydromorphology
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Šolc
Vedoucí:
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vojtěch Tichý
Id práce:
194982
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vodní toky, revitalizace vodních toků, revitalizační efekt, hydromorfologie, hydromorfologický průzkum
Klíčová slova v angličtině:
streams, river restoration, restoration effect, hydromorphology, hydromorphological survey
Abstrakt:
Abstrakt V poslední době je v oboru revitalizací vodních toků diskutována problematika hodnocení úspěšnosti a kvantifikace efektů, které by revitalizační opatření měla přinášet. Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením revitalizačních efektů se zaměřením na hydromorfologii. V rešeršní části práce jsou stručně představeny současné poznatky z oborů hydromorfologie a fluviální geomorfologie. Zahrnuty jsou také aktuální poznatky a metodické postupy zabývající se hodnocením efektů revitalizačních opatření. Pro vyhodnocení revitalizačních efektů byla na základě rešerše odborné literatury a metody EcoRivHab navržena metoda, která kvantifikuje revitalizační efekty na základě vybraných parametrů. Tato metoda byla následně v praktické části práce aplikována na revitalizovaném úseku Litovického potoka v obci Hostivice. Výsledky práce prokázaly, že tato revitalizace znamenala pro Litovický potok výrazné zlepšení (v průměru o +33,74 %). Největší pozitivní efekt byl zaznamenán u parametru maximální rychlosti proudění (+84,9 %), naopak jediný negativní efekt byl shledán u parametru struktura břehové vegetace (-1,8 %). Klíčová slova: vodní toky, revitalizace vodních toků, revitalizační efekt, hydromorfologie, hydromorfologický průzkum
Abstract v angličtině:
Abstract In the field of river restorations, topics being currently discussed are assessing success and quantifying effects that river restoration measures should have. This bachelor thesis deals with an assessment of the river restoration effects based on the hydromorphology. Current knowledge in fields of hydromorphology and fluvial geomorphology are presented in the theoretical part of this thesis. Recent outcomes and methodical procedures that are used to evaluate the effects of river restoration measures are also included. A method was developed based on the theoretical part of this thesis and the method EcoRivHab in order to assess the restoration effects by selected parametres. The method was applied on the restored segment of Litovický stream in Hostivice town in the practical part. The results of the thesis showed what a significant impact the restoration had on Litovický stream (in average +33.74 %). The parameter maximum flow velocity showed the highest effect (+84.9 %). On contrary, the parameter structure of bank vegetation had the only negative effect (-1.8 %). Key words: streams, river restoration, restoration effect, hydromorphology, hydromorphological survey
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Šolc 11.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Šolc 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Šolc 140 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. 382 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vojtěch Tichý 304 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. 152 kB