velikost textu

Nepříčetnost - srovnání české a americké právní úpravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nepříčetnost - srovnání české a americké právní úpravy
Název v angličtině:
Insanity - Comparison of Czech and Americal legal concept
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Břenková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
194967
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Institut nepříčetnosti, testy nepříčetnosti, okolnosti vylučující trestnost, common law, Modelový trestní zákoník USA
Klíčová slova v angličtině:
Insanity, insanity tests, excuse defenses, common law, Model Penal code
Abstrakt:
Nepříčetnost: Srovnání české a americké právní úpravy Abstrakt Tato práce si klade za cíl zachytit podstatu institutu nepříčetnosti z hmotněprávního hlediska dle české a americké právní úpravy a vyvodit z nich případné rozdíly. Nejdříve je porovnán kontinentální právní systém, z něhož vychází český právní řád s právním řádem angloamerickým, na kterém je postavena americká právní úprava. Následně jsou vymezeny základní pilíře českého právního řádu včetně postavení trestního práva. Pozornost je věnována také politickému systému ve Spojených státech, jelikož v důsledku federalismu zde existují dvě úrovně práva, které mají značný vliv na legislativy jednotlivých států. Analyzována je také konstrukce trestní odpovědnosti dle pojetí českého práva a jelikož podstatou trestní odpovědnosti je spáchání trestného činu, je i tento definován. Pro účely komparace jsou nastíněny okolnosti vylučující protiprávnost a důvody zániku trestnosti. Vzhledem k faktu, že americké právo vychází z common law, je trestní odpovědnost vymezena jak z pohledu common law, tak dle Modelového trestního zákoníku, jenž je spolu s common law jedním ze základních pramenů amerického trestního práva. Další část práce je zaměřena na samotný institut nepříčetnosti dle obou právních řádů. Pro české trestní právo je příznačná klasifikace kritérií nepříčetnosti na biologické a juristické a vymezení pojmu duševní porucha. Ve Spojených státech je nepříčetnost dokazována na základě testů nepříčetnosti, jenž tvoří stěžejní část této kapitoly. Pojednání o těchto testech je také doplněno o jejich konstruktivní kritiku. Stěžejní částí je pak samotná komparace institutu nepříčetnosti na základě informací obsažených v předcházejících kapitolách. Tato část obsahuje také porovnání dílčích oblastí, kterým byla věnována pozornost, a to: kontinentálnímu a angloamerickému právnímu systému, pojetí trestného činu, konstrukci trestní odpovědnosti a okolnostem vylučujících protiprávnost, resp. důvodům zániku trestnosti.
Abstract v angličtině:
Insanity: Comparison of Czech and American legal concept Abstract The aim of this thesis is to capture the essence of the institute of insanity from the substantive point of view according to the Czech and American legislation and to deduce any differences from them. First, the continental legal system on which the Czech legal order is based is compared with the Anglo-American legal system from which the American legislation is derived. Subsequently, the basic pillars of the Czech legal order including the position of criminal law are defined. Attention is also paid to the political system of the United States, because, as a result of federalism, there are two levels of law that have a significant impact on national legislations. Hereupon, the structure of criminal liability according to Czech law is analyzed. Since the prerequisite of criminal liability is the commission of a criminal offense, this is also defined. For the purposes of comparison, circumstances excluding punishability as well as circumstances excluding liability are outlined. Due to the fact that US law is based on common law, criminal liability is defined both from the perspective of common law and the Model Penal Code, which are of the basic sources of US criminal law. Next part of the thesis is focused on the institute of insanity in the light of both legal conepts. Czech concept of insanity is characterized by the classification of biological and juristic criteria as well as the imortance of the term mental disorder. In the United States, insanity is proven by the insanity tests that represent the core of this chapter. The discussion of these tests is also enriched with their constructive criticism. The main part of this thesis is the comparison of the institute of insanity based on the information contained in the previous chapters. This section also includes a comparison of the sub-areas that have been addressed: the Continental and Anglo-American legal systems, the concept of crime, the construction of criminal liability and circumstances excluding punishability, respectively circumstances excluding liability.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Břenková 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Břenková 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Břenková 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB