velikost textu

Separácia enantiomérov liečiv a ich metabolitov chromatografickými metodami II

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Separácia enantiomérov liečiv a ich metabolitov chromatografickými metodami II
Název v češtině:
Separace enantiomerů léčiv a jejich metabolitů chromatografickými metodami II
Název v angličtině:
Enantiomeric separation of drugs and their metabolites II
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Natália Verešpejová
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.
Oponent:
RNDr. Milan Mokrý, CSc.
Id práce:
194912
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (B5207)
Obor studia:
Zdravotní laborant (ZDLB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Abstrakt Tramadol je centrálne pôsobiace opioidné analgetikum, ktoré je v pečeni pomocou enzýmu CYP2D6 premenené na účinnú látku O-demetyltramadol, zodpovednú za vznik opioidnej analgézie. V terapii je užívaný ako racemát. Chovanie každého enantioméru je odlišné: (-)-tramadol inhibuje spätné vychytávanie noradrenalínu a (+)-tramadol, ktorý je terapeutický účinnejší inhibuje spätné vychytávanie serotonínu. Je indikovaný k liečbe slabej, až stredne silnej bolesti. Táto práca sa zaoberá možnosťami stanovenia liečiva tramadol a jeho hlavného metabolitu v plazme pomocou chromatografických metód, ktoré v súčasnosti patria medzi moderné a progresívne separačné metódy. S využitím chirálnej HPLC analýzy s rôznymi typmi detekcie bolo liečivo stanovené s vysokou citlivosťou a selektivitou. Jednotlivé publikácie poskytujú farmakokinetické dáta tramadolu a jeho metabolitu po orálnom podaní jednorazovej dávky liečiva zdravým dobrovoľníkom. Stanovenia sa líšia chromatografickými podmienkami, spôsobom úpravy vzoriek, použitými chemikáliami a hlavne celkovým časom analýzy. Výsledky sú uvedené a porovnané v súhrnnej tabuľke.
Abstract v angličtině:
Abstract Tramadol is centrally acting opioid analgesic drug. It is converted in liver by the enzyme CYP2D6 into active substance O-desmethyltramadol, responsible for analgesia. In clinical practise it is used as racemate. Each enantiomer displays different properties: (-)-tramadol inhibits noradrenaline reuptake and (+)-tramadol, which is therapeutically more effective, inhibits serotonin reuptake. It is indicated for the treatment of mild to moderate pain. This Bachelor’s thesis deals with possibilities of determination of drug tramadol and its main metabolite in plasma by chromatographic separation methods, which are currently modern and progressive. Using chiral HPLC analysis with different types of detection, the drug was determined with high sensitivity and selectivity. Individual publications provide pharmacokinetic data of tramadol and its metabolite after oral administration of a single dose of drug to healthy volunteers. The determinations differ by chromatographic conditions, sample preparation, chemicals used and mainly total time of analysis. The results are stated and compared in the summary table.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Natália Verešpejová 1.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Natália Verešpejová 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Natália Verešpejová 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Milan Mokrý, CSc. 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. 154 kB